Kommunalt vatten och avlopp

Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Då är det Österlen VA som levererar dricksvatten och tar hand om avloppsvatten.

Österlen VA är ett gemensamt driftbolag för VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun. Österlen VA tillhandahåller trygga anslutningar och tillförlitlig drift av vatten- och avloppsförsörjning för drygt 14 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne. Alla abonnenter ska ha dricksvatten av hög kvalitet i sin kran och varje anslutning till avloppsnätet ska vara säker för både människa och miljö.

Över kommungränserna driver Österlen VA utvecklingsprojekt för att effektivisera dagens arbete och bidra med handfasta lösningar för att möta framtidens utmaningar. Det kommunöverskridande arbetet ger mer stabilitet eftersom kompetensen blir bredare tillsammans.

Besök www.osterlenva.se Länk till annan webbplats. för mer information. Där hittar du även aktuella driftstörningar och felanmälan om vatten och avlopp!

Vem kan få kommunalt vatten och avlopp?

Kommunalt vatten och avlopp finns främst i något som heter verksamhetsområde (se information nedan). Bor man i ett verksamhetsområde är kommunen skyldig att koppla in kommunalt vatten och avlopp.

Hur gör jag för att ansluta?

All information om hur du ansluter till det kommunala vatten- och avlopsnätet hittar du på Österlen VA:s webbplats.

Österlen VA Länk till annan webbplats.

Vad är ett verksamhetsområde?

Det är ett geografiskt område som anger var kommunen har skyldighet att erbjuda vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som beslutar var verksamhetsområden ska finnas. I Tomelilla kommun finns verksamhetsområden i hela eller delar av alla tätorter och byar.

Vad kostar det att ansluta?

Aktuella avgifter hittar du på Österlen VA:s webbplats.

Avgifter för vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Hur ser utbyggnadsplanen ut för vatten och avlopp?

Utbyggnadsplanen beskriver hur kommunen planerar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, och den är en av fyra delar i Tomelilla kommuns VA-plan, som politikerna beslutat om. Målet med VA-planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

När det ska bedömas om ett område är aktuellt att bygga ut tittar vi bland annat på avstånd till nuvarande VA-anläggning, tekniska förutsättningar, samt utrymme i befintlig anläggning. Det finns inga akuta behov för utbyggnad i kommuen, men Svampakorset väster om Tomelilla nämns som ett område där det är troligt att bygga ut kommunalt avlopp senast år 2025.

Vid intresse kan Österlen VA skicka utbyggnadsplanen via mejl. Hör av dig till kontakt@osterlenva.se.

Vad är ett LTA-system?

LTA-system känns igen på det gröna locket.

Förkortningen LTA står för lätt trycksatt avlopp och en LTA-pump kan Österlen VA sätta på fastigheter där det inte finns tillräckligt med självfall på ledningen för att avloppsvattnet ska kunna rinna iväg. Ett LTA-system känns igen på det gröna locket.

Vilket ansvar har Österlen VA?

Österlen VA avgör om en LTA-pump behövs. Om behov finns installerar VA-enheten en pump på fastigheten. Det är Österlen VA som äger och vid behov byter ut pumpen om den går sönder. Vilket ansvar fastighetsägaren har kan du läsa om här nedanför.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

  • Dra ledningar från fastigheten fram till pump och förbindelsepunkt*
  • Installera och betala för att pumpen har el och larm
  • Kontrollera pumpen regelbundet
  • Bara spola ner vad som hör hemma i avloppet
  • Skydda ledningarna och pumpen från frysning
  • Se till att det finns en körbar väg till pumpen
  • Hålla fritt ca 1,5 meter runt pumpen
  • Skotta och sanda vid fel på pumpen vintertid

Det är bara spillvatten som får anslutas till pumpen. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas. Dagvatten är vatten från stuprör och hängrännor och dräneringsvatten är vatten från dräneringsledingar under mark.

Om pumpen går sönder på grund av föremål som inte hör hemma i avloppet, frysning eller skadegörelse betalar fastighetsägaren kostnaden för reparationen.

* Förbindindelsepunkt är den gräns där ansvaret går över från Österlen VA och fastighetsägaren. I de flesta fall ligger denna gräns ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Var ska LTA-pumpen placeras?

Österlen VA föreslår att LTA-pumpen placeras så att kan nås med bil, oftast vid tomtgräns. Placeringen är viktig eftersom pumpen måste vara tillgänglig för drift och underhåll. Ett område på 1,5 meter runt pumpen ska vara fritt från föremål.

Vad kostar det?

Det är Österlen VA som köper och äger LTA-pumpen även om den står inne på en fastighet. Fastighetsägaren betalar dels för att lägga ledningar fram till pumpen (och förbindelsepunkten) samt ordnar och betalar för installation av el och larm till pumpen. Elen som pumpen drar betalar fastighetsägaren via elräkningen.

Om pumpen missköts kan fastighetsägaren bli skyldig att betala för reparation eller ersättningspump.

Är det fel på pumpen?

Släpp inte ut något vatten i avloppet förrän felet är åtgärdat! Kontrollera först att säkringarna till pumpen är hela,

  • Är det elfel – ring elektriker
  • Inget elfel – ring Österlen VA på 0417‑77 78 00 (dagtid) eller 040‑676 90 85 (övrig tid)