Del av Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, Tryde 19:5

Namn: Del av Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, Tryde 19:5 (tidigare Västra industriområdet syd)
Beteckning: Dp174
Ärendenummer: Ks 2015/307
Status: Ute för granskning

Karta över detaljpplanen för del av Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, Tryde 19:5.

Arbetet med att ta fram planförslag för del av Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, Tryde 19:5 (tidigare kallat Västra industriområdet syd) i Tomelilla pågår. Kommunstyrelsen har beslutat att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.

Planområdet ligger nordväst om Tomelilla centralort och angränsar till riksväg 19 i väster samt verksamhetsområde med riksväg 11 i norr. I söder och öster angränsar planområdet till jordbruksmark.

Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i Tomelilla. Planprocessen sker enligt utökat förfarande.

Planprocessen enligt utökat förfarande

Granskning

Granskningtiden är 17 juni till 8 juli 2024.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, Tryde 19:5. Den 15 maj 2024 (§3) godkände Kommunstyrelsens arbetsutskott detaljplanen för granskning. Under granskningstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen. Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse del av Ramsåsa 12:1 mfl 483.3 kB 2024-06-12 10.40
Plankarta del av Ramsåsa 12:1 m fl 826.4 kB 2024-06-12 10.40
Planbeskrivning del av Ramsåsa 12:1 m fl 4.6 MB 2024-06-12 10.40
Behovsbedömning del av Ramsåsa 12:1 m fl 365.2 kB 2024-06-12 10.40

Samråd

Samrådstiden är slut. Samrådstiden var 14 september till 4 oktober 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra industriområdet syd.

Den 26 augusti 2020 (§ 123) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill, lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådshandlingar