Västra industriområdet syd

Namn: Västra industriområdet syd
Beteckning: Dp174
Ärendenummer: Ks 2015/307
Status: Varit på granskning

Flygfoto över Västra industriområdet syd i Tomelilla.

Arbetet med att ta fram planförslag för Västra industriområdet syd i Tomelilla pågår. Kommunstyrelsen har beslutat att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.

Planområdet ligger nordväst om Tomelilla centralort och angränsar till riksväg 19 i väster samt verksamhetsområde med riksväg 11 i norr. I söder och öster angränsar planområdet till jordbruksmark.

Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i Tomelilla. Planprocessen sker enligt standardförfarande.

Planprocessen enligt standardförfarande

Samråd

Samrådstiden är slut. Samrådstiden var 14 september till 4 oktober 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra industriområdet syd.

Den 26 augusti 2020 (§ 123) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill, lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådshandlingar