TA-plan (Trafikanordningsplan)

För vägarbete eller en markupplåtelse inom vägområden krävs en tillfällig TA-plan som visar hur trafiken ska ledas om.

Du måste skicka in en ansökan med TA-plan när din verksamhet påverkar trafiken på offentliga platser. TA-planen ska visa hur trafikanter kan ta sig förbi din arbetsplats på ett säkert sätt, med eventuella vägvisningar för omledning.

Trafikanordningsplan måste lämnas in 14 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 14 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett.

Ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och planerade avstängningar/trafikanordningar
  • visa en tydlig omledningsvägvisning med symboler, om trafiken behöver ledas om
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • rita ut att bredden på den fria gångytan som måste vara 1,5 meter för fotgängarna
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa hur trafikanterna kommer påverkas.
  • ange utmärkningsansvarig samt kontaktuppgifter på TA-planen.