Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

  • mat
  • fritid
  • personlig hygien
  • kläder och skor
  • dagstidning, telefon- och TV-avgift.

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om stöd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon och tandvård.

Försörjningsstödet är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till försörjningsstöd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, etableringsersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Ansöka om försörjningsstöd

Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången, ring Tomelilla direkt på 0417-180 00 och säg att du önskar göra en ansökan om försörjningsstöd, så kommer en handläggare på försörjningsstöd ta kontakt med dig.

Vid ditt samtal med handläggare får du information om vilka handlingar och uppgifter som du behöver lämna in för att vi ska kunna utreda och bedöma din ansökan.

Ansökan om försörjningsstöd ska bedömas individuellt. Handläggaren tittar på din ekonomiska situation men också på vad du själv eller socialtjänsten kan göra för att du ska bli självförsörjande.

Här kan du göra en provberäkning av försöjningsstöd - länk till Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansöka om fortsatt försörjningsstöd digitalt

Är du beviljad försörjningsstöd kan du återsöka digitalt direkt via e-tjänsten här nedan.

Att tänka på:

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan – du kan bara ansöka en gång per månad.

Du behöver bifoga de handlingar som begärs in. Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan.

Så här går det till:

Du loggar in med din e-legitimation (Bank-id) och fyller i ansökan. Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. Båda måste alltså ha e-legitimation.

Frågor och svar om försörjningsstöd

Vilka uppgifter måste jag lämna?

En utredning om försörjningsstöd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att socialtjänsten avbryter utredningen.

Men om du vill ha ett beslut som bygger på en noggrann utredning måste du lämna uppgifter till socialtjänsten. Det gäller uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden samt om alla ekonomiska förhållanden som är viktiga för bedömningen av din ansökan, till exempel inkomster, tillgångar och utgifter.

Vad ska jag ha med mig vid möte med socialtjänsten?

Du ska ta med dig de handlingar som begärs in i samband med ansökan om försörjningsstöd.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar?

Socialtjänsten är skyldig att skriva ned/dokumentera de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan. Det ska stå i dokumentationen till exempel vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Du måste godkänna att handläggaren tar kontakt med andra myndigheter, oftast gör du det på ansökningsblanketten.

Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialtjänsten ska bara dokumentera det som betyder något för deras utredning och beslut. Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står är felaktigt eller om du har en annan åsikt.

Dokumentationen sparas i vårt IT-system normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, det vill säga får inte lämnas ut. Det finns dock undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär det under en utredning om brott.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Du blir tvungen att betala tillbaka försörjningsstöd som du fått på grund av felaktiga uppgifter. Om du medvetet har lurat socialtjänsten betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till polisanmälan.

Vad kan jag göra om jag inte får försörjningsstöd?

Alla ansökningar leder till ett beslut som du har rätt att överklaga. Be handläggaren om hjälp med hur du ska gå tillväga.

Kan jag bli tvungen att betala tillbaka?

Ja. Till exempel om försörjningsstödet är någon typ av förskott eller om du felaktigt fått för mycket i försörjningsstöd.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till försörjningsstöd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till försörjningsstöd. Bil eller andra fordon räknas som ekonomiska resurser. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning (alla dagar, hela dagar), etableringsersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Kan jag få akut ekonomisk hjälp?

Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation, utan socialtjänsten bedömer detta från fall till fall.

Vad gäller om jag är arbetslös?

Du ska vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan vara till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning för invandrare (sfi). Även åtgärder som kommunen erbjuder kan räknas hit.

I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde eller den ort där du tidigare arbetat.

Vad gäller om jag är sjuk?

Vi kräver i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom. Om sjukskrivningen blir långvarig, kan vi även kräva att få se läkarens plan för rehabilitering. Det är också möjligt att vi vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.

Vad gäller om jag är studerande?

Vi beviljar oftast inte försörjningsstöd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Alternativet för den som inte klarar sig på studiemedel är oftast att ta ett arbete. Om det finns särskilda skäl kan vi göra undantag, till exempel om du hamnat i en situation som du inte väntat dig.

Studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller samma krav som för andra arbetslösa. Om du aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha rätt till försörjningsstöd om du uppfyller övriga villkor. (Se också frågan om unga arbetslösa)

Vad gäller för mig som är ung?

Om du är arbetslös
Samma regler gäller som för övriga arbetslösa (se frågan om arbetslösa). Vi kan dessutom ställa ett särskilt krav på unga arbetslösa att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Detta gäller:

  • ungdomar under 25 år.
  • personer över 25 år med särskilt behov av kompetenshöjande verksamhet.
  • studerande som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Om studerande söker försörjningsstöd i samband med studieuppehåll får vi alltså begära att denne deltar i någon form av praktik, även om den inte behövs för studierna. Vi kan ge avslag på försörjningsstöd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Vi kan också minska försörjningsstödet i denna situation.

Om du har avbrutit gymnasiet
Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år kan du söka försörjningsstöd och får visa för oss på socialtjänsten att du söker arbete. Eventuellt kräver vi att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Vi kan inte kräva att du börjar i gymnasiet igen för att du ska kunna få försörjningsstöd.

Om du vill flytta hemifrån
Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten för dina föräldrar att försörja dig . Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år.

18-20-åringar som inte går i skolan kan alltså söka försörjningsstöd för egen del.

Men när det gäller försörjningsstöd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka skäl för flyttningen, till exempel hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för sitt boendet själva.