Socialt bostadskontrakt

Du som är folkbokförd i Tomelilla kommun kan ha rätt till ett socialt bostadskontrakt om du inte själv kan ordna din boendesituation eller teckna ett eget kontrakt.

Vid en ansökan öppnas en utredning, som genomförs utifrån följande kriterier:

 • du bör ha varit folkbokförd i Tomelilla kommun i minst 18 månader
 • du ska på egen hand ha försökt ordna en egen tillfällig eller stadigvarande bostad
 • i första hand behöver du tillgodose en bostad genom egna inkomster
 • du ska visa att du söker både tillfälliga och stadigvarande bostäder i hela landet
 • egna tillgångar (till exempel fastighet, bil, bankmedel, aktier eller kapitalvaror) som lätt går att sälja kan påverka din ansökan
 • gifta makar är enligt lag försörjningsskyldiga gentemot varandra oavsett om makarna har skilda hushåll eller vid betänketid under skilsmässa
 • det krävs att du har omfattande och allvarliga sociala problem som utgör hinder för att bli godkänd hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden

Ett socialt bostadskontrakt via kommunen innebär:

 • ett tidsbegränsat andrahandskontrakt via kommunen med mål att hyresgästen ska kunna ta över bostaden som förstahandskontrakt, om bostadskraven uppfylls.
 • att husdjur inte får skaffas under tiden man bor i bostaden.
 • krav på att lägenheten tas om hand och att ansvar tas för skötsel och städning.
 • att det inte är tillåtet för andra personer att folkbokföra sig på adressen. Det inte heller tillåtet att ha inneboende.
 • Vid bostadsbrist kan en beviljad ansökan innebära väntetid innan beslutet om bostadskontrakt kan verkställas.
 • att den sökande godkänner att följa en handlingsplan. Handlingsplanen skapas tillsammans med den sökande och innehåller mål, aktiviteter och stödjande insatser som ska göra det lättare för den sökande att få ett eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden

För att ansöka om socialt bostadskontrakt, kontakta socialtjänsten via Tomelilla direkt: 0417-180 00.

Efter att du ansökt

När du skickat in din ansökan blir du kontaktad av en socialekreterare inom två veckor. Därefter startar en utredning, vilket kan ta upp till tre månader. Därefter fattas ett beslut. Om ansökan bifalls avvaktar vi lägenhet, skriver kontrakt och upprättar en handlingsplan. Om ansökan avslås har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

Barnperspektivet

En av de grundläggande principerna i FN:s barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa och som gäller som lag från den 1 januari 2020, är att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vid bedömning av sociala bostadskontrakt ska därför särskild hänsyn tas till barns situation

Socialtjänstens medarbetare är, enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, skyldiga att genast anmäla till familjenämnden om de får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Rådgivning

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att skaffa en egen bostad. Det innebär att du kan få ett personligt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp på vägen.

Har du skulder eller behöver råd kring din ekonomiska situation? Ring Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 för kontakt med budget- och skuldrådgivare.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning

Sekretess och tystnadsplikt

En ansökan om socialt bostadskontrakt via kommunen och en registrering hos socialförvaltningen är sekretessbelagt. All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. I syfte att undvika felaktiga beslut finns dock en informationsskyldighet mellan vissa myndigheter, exempelvis mellan Försäkringskassan och socialförvaltningen.