Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en bostad med särskild service, personlig assistans eller daglig verksamhet.

LSS gäller för personer med olika former av funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen.

Ansökan om stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med stor och varaktig funktionsvariation möjlighet att ansöka om stöd genom tio olika insatser:

 • Råd och stöd (söks hos Region Skåne).
 • Personlig assistans.
 • Ledsagarservice.
 • Kontaktperson.
 • Avlösarservice.
 • Korttidsvistelse.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.
 • Bostad med särskild service för vuxna.
 • Daglig verksamhet.

Personer som tillhör personkretsen enligt någon av nedanstående punkter kan ansöka om insatserna enligt ovan:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Så här söker du

Du själv kan ansöka om LSS-insatser muntligt eller skriftligt hos kommunens LSS-handläggare. Om du saknar förmåga att uttrycka dig kan god man eller förvaltare hjälpa dig med ansökan. Är du under 15 år, kan vårdnadshavare hjälpa dig. Är du över 15 år kan du själv ansöka om insatser i samförstånd med dina vårdnadshavare.

När din ansökan är gjord utreder kommunens LSS-handläggare om du har rätt till stöd enligt LSS. Detta görs med stöd av läkarintyg och psykologutlåtanden. Om du bedöms ha rätt till stöd enligt LSS, görs en bedömning om du har behov av de insatser du ansöker om. Detta leder sedan till ett beslut.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ditt beslut, har du rätt att överklaga. LSS-handläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. I överklagan berättar du varför du inte är nöjd och hur du vill att beslutet ska se ut. I samband med beslutet får du information om hur du gör när du överklagar.

Överklagan ska ha inkommit till LSS-handläggaren inom tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om myndigheten vidhåller sitt beslut skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Vill du veta mer eller ansöka om stöd?

Du är välkommen att kontakta LSS-handläggare.

Assistansersättning

Om du har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan kan du ha rätt till assistansersättning av Försäkringskassan. För att ansöka om personlig assistans vänder du dig till Försäkringskassan eller kommunens LSS-handläggare.

Rådgivning och annat personligt stöd inom LSS

I Region Skåne är det Habilitering – och hjälpmedelsförvaltningen som ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd inom LSS.

Insatsen syftar till att underlätta det dagliga livet för personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar. Insatsen ska garantera personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga tillgång till kvalificerade, samordnade och varaktiga insatser från flera kompetensområden.

Experstödet ska syfta till goda levnadsvillkor och förebygga samt minska följderna av funktionshinder. Det handlar om rådgivande och stödjande insatser som kan ges av bland annat kurator, psykolog, sjukgymnast m.fl.

Önskar du hjälp med att ansöka om denna insats kan du vända dig till LSS-handläggaren.