Att bli god man

Att vara ställföreträdare är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet i vardagen.

Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Svårigheterna kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet i vardagen. Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov.

Är du intresserad ska du skicka in en intresseanmälan där du anger referenser samt bifogar ett personligt brev.

Intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Vad gör en ställföreträdare?

Målet för ställföreträdaren är att vara en intressebevakare och försöka skapa en så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån dennes situation. Ställföreträdaren ska inte handla, städa och skjutsa. Däremot ska ställföreträdaren ordna så att huvudmannen får den hjälpen som det finns behov och rätt till utifrån uppdragets omfattning.

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Bevaka rätt

En ställföreträdare bevakar personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel ansöker om bidrag och insatser, ser till att deklaration lämnas in, överklagar beslut, företräder i dödsbo eller annan rättslig situation.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Här innefattas att förvalta huvudmannens inkomster, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

För vissa saker behöver ställföreträdaren inhämta överförmyndarens samtycke innan någon åtgärd får göras. Det kan röra sig om köp av aktier, köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt/fastighet, arvskifte med mera.

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. När man ”sörjer för person” bevakar man sin huvudmans personliga intressen. Det rör sig om att se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt. Genom regelbundna besök hjälper du huvudmannen att till exempel uppmärksamma behov av daglig sysselsättning, fritidsverksamhet, boendestöd och hemtjänst samt att se till att de insatser huvudmannen beviljats fungerar.

Att tänka på

Uppdraget är i ett frivilliguppdrag med betydande ideellt inslag. Det är viktigt att tänka igenom om detta är ett uppdrag som kommer att passa dig. Det är inte som att vara en kontaktperson där man mer agerar som en vän att umgås med.

Som ställföreträdare blir du förordnad av tingsrätten (vid nya uppdrag) och av överförmyndaren (vid byten). Ett förordnande är ett beslut om att du är ställföreträdare för en person och det är inte något som du kan avsluta direkt när du vill. Vill du avsluta ditt uppdrag så får du skicka in en begäran om entledigande där du anger skäl för begäran. Du bör dock vara medveten om att du står kvar som ställföreträdare tills överförmyndaren har hittat en efterträdare och fattat beslut om byte.

Som ställföreträdare ansvarar du själv för ditt uppdrag och det är därför viktigt att du sätter dig in i vad uppdraget innebär och vilka kunskaper du behöver. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor om regelverket.

Uppdragen skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Innan du tar dig an ett uppdrag ska du ställa dig frågan om du har tillräckligt med tid för att engagera dig som god man eller förvaltare. Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid ett uppdrag kommer att kräva utan styrs av huvudmannens behov. Ett riktvärde är att besöka sin huvudman minst 1-2 gånger/månad. Är det något särskilt som händer i huvudmannens liv exempelvis flytt till äldreboende så kan det krävas mer av din tid under en period.

Ett gott ekonomiskt sinnelag krävs om du är ställföreträdare både för att kunna sköta huvudmannens ekonomi men också för den redovisning överförmyndarnämnden kräver. Du ska ha en löpande enklare bokföring under året och spara verifikationer vilket också underlättar för dig själv.

Ett godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen. Som god man bör du därför ha förmågan att göra din huvudman delaktig i den mån det går. Samma gäller om du är förvaltare även om det skiljer sig på vissa punkter huruvida du behöver huvudmannens samtycke eller inte.

Tillfälliga godmansuppdrag

Det finns tillfälliga godmansuppdrag. Det kan exempelvis röra sig om en bostadsförsäljning, upprättande av avtal för hyra eller att företräda någon i ett dödsbo. Här är det viktigt med spetskompetens inom olika områden.

Redovisningen och vilka underlag som ska skickas in till överförmyndaren kan se olika ut beroende på vad det har varit för uppdrag.

Redovisning och arvode

Utöver de uppgifter som ingår i uppdraget så har du som ställföreträdare en redovisningsskyldighet och upplysningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

Du ska i inledningen av ditt uppdrag lämna in en tillgångsförteckning som uppger värdet av huvudmannens tillgångar den dagen uppdraget började. Härefter redovisar du årligen till överförmyndaren genom att inge en årsräkning senast dagen innan 1 mars. Till din ekonomiska redovisning lämnar du också en redogörelse. Redogörelsen ger en utförligare bild av vad du utfört under året. I redogörelsen anger du om du vill ha arvode för ditt uppdrag. Vid uppdragets slut lämnas alltid en sluträkning.

Det är viktigt att redovisningarna lämnas in i rätt tid. Om redovisningen inte fungerar kan överförmyndaren besluta om vitesföreläggande vilket också kan göra att din lämplighet som ställföreträdare ifrågasätts.

Uppdraget som god man/förvaltare har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Arvodet betalas i regel ut en gång om året efter att årsredovisningen är granskad. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel.

Beslut om arvode baseras på uppdragets omfattning och svårighetsgrad utifrån rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Ett vanligt arvode uppgår till cirka 13 500 kronor per år för ett uppdrag som innefattar alla delar dvs bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Från beloppet ska sedan skatt och sociala avgifter betalas in. Reseersättning utgår med 30,50 kronor per mil varav 25 kronor per mil är skattefritt och 5,50 kronor per mil är skattepliktigt i enlighet med Skatteverkets regler, för de resor som är nödvändiga för uppdraget. God man för tillfälliga uppdrag arvoderas i regel per nedlagd timme enligt rekommendationerna i SKR:s (Sveriges kommuners och regioners) cirkulär.

Lämplighetsbedömning och kvalifikationer

Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Det innebär bland annat att du som god man eller förvaltare inte ska ha några betalningsanmärkningar eller ha blivit dömd för något brott. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare. Det bedöms inte heller lämpligt att du själv har god man.

Överförmyndaren kontrollerar belastningsregister, socialtjänstens register, kronofogdens register samt överförmyndarens register. Kontrollerna görs för alla som vill bli ställföreträdare. Du kommer sedan att få allmän information om godmanskap/förvaltarskap och vad som förväntas av dig som ställföreträdare. Information ges personligen eller digitalt antingen enskilt eller i grupp. Härutöver krävs att du genomför en grundutbildning. Du får en grundbok med information om sådant du behöver veta för att utföra ditt uppdrag.

Du ska ha kunskap om hur samhället fungerar, ha goda kunskaper i det svenska språket, ha kunskaper om vardagsekonomi och vardagsjuridik samt förmågan att engagera dig för andra och kunna ha god ordning.

Anhörig och ställföreträdare

Är du anhörig och vill bli god man eller förvaltare gäller samma kriterier som ovan. På ansökningsblanketten om god man eller förvaltare kan du/de enskilde lämna ett förslag på vem som ska bli ställföreträdare.

Sedan 2017-07-01 finns ett nytt kapitel i föräldrabalken som tar upp regler för anhörigbehörighet. Detta är ett sätt att företräda en nära anhörig utan att godmanskap anordnas. Andra sätt du kan företräda som anhörig är genom fullmakt.

Om du blir utsedd som ställföreträdare och ni har motstridiga intressen i frågor om köp, försäljning eller har del i samma dödsbo anses du jävig och får inte företräda din huvudman. En tillfällig god man kan då behöva utses.

När blir jag ställföreträdare?

Förfrågan

När vi har mottagit din intresseanmälan och gjort samtliga lämplighetskontroller som nämnts tidigare så kommer vi att kontakta dig när det finns ett uppdrag. Är du intresserad av uppdraget så får du, oftast via säker e-post, kontaktuppgifter till huvudman, boende, biståndshandläggare och andra som kan vara lämpliga att kontakta inför första mötet.

Åtagande och samtycke

Om du åtar dig uppdraget skriver du under åtagandeförklaringen. Huvudmannen ska godkänna dig som god man genom att underteckna samtyckesblanketten. Handlingarna ska sedan sändas in till överförmyndarnämnden.

Beslut

När överförmyndaren fått in handlingarna så går ärendet vidare till beslut. Är det ett nytt uppdrag så kommer tingsrätten att ta beslut i ärendet. Det kan ta några veckor beroende på tingsrättens handläggningstid.

Gäller det ett nytt uppdrag som god man för ett ensamkommande barn är det handläggare på överförmyndarenheten som tar beslutet. Likaså vid byten av god man/förvaltare/god man för ensamkommande.

Du kommer att få ett registerutdrag som du använder gentemot myndigheter, bank med flera för att styrka att du är ställföreträdare och i vilken omfattning.