Förmyndare

Huvudregeln är att föräldrarna gemensamt utövar förmynderskapet för sina barn under 18 år.

Det är endast barn som är under 18 år som är omyndiga. Huvudregeln är att det är föräldrarna gemensamt som utövar förmynderskapet för sina barn under 18 år. Om man har den rättsliga vårdnaden om sina barn så är man också förmyndare, så kallad legal förmyndare.

Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn så ska tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.

Den som av tingsrätten har utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare blir då också automatiskt förmyndare för barnet, om det inte beslutats annorlunda. I vissa fall kan tingsrätten vid behov även förordna en medförmyndare, om den som är förmyndare inte själv kan klara förmynderskapet.

Förälders/förmyndares ansvar

Förmyndarna företräder sitt omyndiga barn i ekonomiska frågor, ska ta tillvara barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Överförmyndaren ska se till att barnets tillgångar inte används på ett felaktigt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Förmyndarna bör rådgöra med bank om vilken sparform som är mest gynnsam. Det kan här vara bra att ta den statliga insättningsgarantin i beaktning. Insättningsgarantin innebär att barnet får ersättning av staten om den bank eller institut där han eller hon har sina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Vissa placeringsformer kräver överförmyndarens samtycke. Se vidare nedan under rubriken Överförmyndarens tillstånd samt i skriften Kapitalplacering.

Om förmyndarna inte ta till vara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter – inte till föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn, även om barnet har egna tillgångar. Barnets tillgångar får heller aldrig skänkas bort.

Överförmyndarens tillstånd

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna pengar eller låna ut pengar
  • Bedriva rörelse

Fri föräldraförvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp bestämmer förmyndarna i stort sett själva hur tillgångarna ska placeras. Prisbasbeloppet beslutas varje år. Normalt behöver förmyndarna inte redovisa inför överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt eller om förmyndarna har lånat pengar av barnet mot revers. Vid uttag från spärrat konto krävs redovisning av uttaget.

Aktuellt prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Kontrollerad förvaltning/redovisning till överförmyndarnämnden

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta basbelopp sker vissa begränsningar i förmyndarnas rätt att förvalta barnets tillgångar. Det övergår till så kallad kontrollerad förvaltning. När tillgångarna har blivit större än åtta basbelopp ska förmyndarna, inom en månad, inge en förteckning till överförmyndaren över barnets samtliga tillgångar. Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete. Förmyndarna ska sedan före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren som visar hur de skött barnets ekonomi. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete av båda förmyndarna.

Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna tillstånd av överförmyndaren för vissa åtgärder utöver de som tidigare nämnts. Det gäller till exempel köp av aktier eller placering i kapitalförsäkring. Se separat information för Kapitalplacering

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr. Det gäller även om barnet har tillgångar över åtta basbelopp. De flesta förmyndare kan därför ta ut sina barns medel utan överförmyndarens samtycke. Reglerna innebär dock inte fullständig frihet för förmyndarna att bestämma över barnets tillgångar. Fortfarande är det barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångarna ska användas och placeras.

Spärrade bankkonton

Undantag från regeln ovan sker när en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp. Den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska då sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Detta gäller även för utbetalning av försäkringsmedel, utbetalning från brottsoffermyndigheten eller andra utbetalningar reglerade i Föräldrabalken 16 kap 11 §.

Skärpande föreskrifter

Om överförmyndaren misstänker att förmyndarna inte sköter ett barns egendom på ett korrekt sätt kan överförmyndaren besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndaren kan till exempel spärra barnets bankkonton och/eller kräva att förmyndarna redovisar för hur de skött barnets ekonomi. Detta gäller även om tillgångarna understiger åtta prisbasbelopp.

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, kan testatorn eller givaren föreskriva det. När pengarna har satts in på barnets överförmyndarspärrade konto meddelar insättaren överförmyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska vara undantagen från överförmyndarens tillsyn.

Det förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda:

  • Det ska framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning
  • Den särskilde förvaltaren ska vara namngiven
  • Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets föräldrar

Särskild förvaltning är undantagen från överförmyndarens kontroll.

God man för omyndiga

Överförmyndaren anordnar god man för underåriga då den eller de ordinarie förmyndarna inte kan företräda den omyndige, se nedan.

Om förmyndaren på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska god man enligt 11 kap 1 § i Föräldrabalken (FB) förordnas för barnet.

När den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo ska en god man förordnas enligt 11 kap 2 § 1 stycket i FB för att bevaka den omyndiges rätt i boet och det följande skiftet.

Vid rättshandlingar mellan den underårige och förmyndaren krävs att god man förordnas enligt 11 kap 2 § 2 stycket i FB för den omyndige t.ex. upprättande av hyresavtal dem emellan.

Slutligen ska även god man förordnas den omyndige om det förekommer motstridiga intressen mellan den underårige och vårdnadshavaren (eller dennes make/sambo), eller då det i övrigt kan finnas lämpligt att god man förordnas för den underårige enligt 11 kap 2 § 3 stycket i FB.