Begrepp och förklaringar

Här förklaras begrepp som är förknippade med invandring och integration.

Anvisningskommun

Anvisningskommun är en kommun som tar emot ensamkommande barn och nyanlända efter anvisning av Migrationsverket. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn och barn som fått uppehållstillstånd.

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna avser nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Fördelningen av anvisningar baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om skydd. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen står under LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och får ett id-kort av Migrationsverket som bevis på rätten att vara i Sverige.

Eget boende

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand (eget boende, ”ebo”). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Ensamkommande

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

Etablering

Process där nyanlända invånare får vägledning och stöd med att anpassa sig till det nya samhället, genom studier, jobb och bostad.

Integration

Integration handlar om att känna tillhörighet och delaktighet i det svenska samhället. Integration är grunden för allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella oc­h politiska sammanhang.

Lokalförrankning

... är en nyckel till framgångsrik integration. Det är att etablera sig på lokal nivå och känna tillhörighet till kommunen man bor i. Man samarbetar med det lokala samhället samt har goda kunskaper om det.

Nyanländ

En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om etableringsinsatser vars syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Etableringsinsatserna som pågår i 24 månader görs i samverkan med framför allt Migrationsverket, kommunen, Länsstyrelsen samt Försäkringskassan. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Etableringsinsatserna pågår i totalt 24 månader. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret, men görs i samverkan med framför allt kommunen och utbildningsaktören. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen.

TPD (temporary protection directive) – Massflyktsdirektivet

EU har 2022-03-24 beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

De som omfattas av direktivet är

  1. ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.
  2. statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina.
  3. familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.

Syftet med massflyktsdirektivet är att avlasta asylsystemet. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska därför i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl kommer att få vänta på att få sin asylansökan prövad då Migrationsverket kommer prioritera att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vardagsnära stödet

Den dagliga praktiska hjälpen och vägledningen för att en nyanländ ska kunna inkluderas och integreras i samhället. Det kan vara att lära sig språket, navigera i samhället och förstå lokala seder och bruk.