Elevhälsa

Alla elever har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan samverkar kuratorer, psykologer, läkare, specialpedagoger och skolsköterskor i syfte att främja en positiv lärmiljö för alla elever i skolan. Läs mer och kom i kontakt här.

Elevhälsan är ett samlingsnamn för de som arbetar med hälsa och specialpedagogik i skolan. Erfarenhet såväl som betydande forskning visar att, god hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande. Personal med olika kompetenser arbetar därför tillsammans för att med helhetssyn skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser riktas till såväl enskilda elever, som till grupper av elever och till skolan i dess helhet. Det kan till exempel handla om:

  • hälsobesök
  • utredningar om frånvaro
  • undervisning om hälsa och sunda levnadsvanor
  • undervisning om sexualitet, samtycke och relationer
  • undervisning om jämnställdhet
  • urbetet mot kränkande behandling.

Alla vuxna, i skolan liksom i hemmet, axlar en viktig roll i att uppmärksamma tecken på ohälsa. Tillsammans måste vi våga fråga, reagera och agera. Du är alltid välkommen att kontakta rektorn på din förskola/skola. Rektorn är den som leder och organiserar elevhälsan. Nedan hittar du alla förskolor och grundskolor inom kommunen, med kontaktuppgifter längst ner under respektive sida.

Förskolor i Tomelilla
Grundskolor i Tomelilla

Centrala barn- och elevhälsan

Utöver de som redan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskola och grundskola, kan Tomelilla kommuns Centrala barn- och elevhälsa stärka upp vid behov. Den Centrala barn- och elevhälsan består av olika professioner som arbetar i team, till exempel skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog. Genom att arbeta nära enheterna och på rektorns uppdrag, kan vi möta verksamheternas individuella behov och tillföra kompletterande kompetens till förskolor och skolor när det behövs. Ansökan görs av rektor eller specialpedagog.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan, här ingår skolsköterskor och skolläkare. Insatsen styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1997:8). EMI är en fortsättning på Barnhälsovården med uppdrag att följa barns hälsa och utveckling. Den medicinska insatsen ska tillföra medicinsk kompetens samt omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i grundskolan och gymnasieskolan. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete individuellt och i grupp. Eleverna erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7. Det nationella vaccinationsprogrammet är en del av den medicinska insatsen.

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans öppna mottagning för att få råd och omvårdnad. Vi kan också erbjuda enskilda elever extra hälsokontroller vid behov. Skolläkarresurserna är behovsrelaterade och koncentreras till skolrelaterade problem. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Den medicinska elevhälsan använder sig även av elevhälsans webbportal som är kopplat till Prorenata journalsystem där samtycke och information kan inhämtas av vårdnadshavare inför exempelvis vaccinationer eller hälsouppgifter inför kommande hälsosamtal. Se instruktioner nedan.

Elevhälsans webbportal för elev och vårdnadshavare – användarmanual

I Elevhälsans webbportal kan du som elev/vårdnadshavare med e-legitimation (BankID eller Freja eID) ta emot och besvara inkommande blanketter skickat från ditt barns skolsköterska

Webbportalen drivs av Prorenata AB som är det företag som tillhandahåller det dokumentationssystem (Prorenata Journal) som Tomelilla kommun använder för att dokumentera arbetet inom den medicinska elevhälsan (skolsköterska och skolläkare).

Notifikation vid ny blankett i webbportalen

När en ny blankett finns att besvara så kommer du som vårdnadshavare att få ett e-postmeddelande med en länk till webbportalen. Alternativt kommer du bli meddelade via Infomentor att ett nytt formulär eller blankett finns att besvara i portalen.

Inloggning och identifiering

Inloggning till webbportalen görs via e-legitimation (BankID eller Freja eID).

Klicka på knappen LOGGA IN MED E-LEGITIMATION. Oftast krävs båda vårdnadshavarnas legitimation om eleven är under 18 år.

Kontaktuppgifter

HSL/SSK
Lisbeth Andersson, verksamhetschef
E-post: lisbeth.andersson@tomelilla.se
Telefon: 070-995 84 39

Byavångsskolan
Madeleine Persson, skolsköterska
E-post: madeleine.t.persson@tomelilla.se
Telefon: 070-995 80 88

Brösarps skola
Ann-Charlotte Hagelin, skolsköterska
E-post: ann-charlotte.hagelin@tomelilla.se
Telefon: 070-995 82 13

Kastanjeskolan
Pamela Larsson, skolsköterska
E-post: pamela.larsson@tomelilla.se
Telefon: 070-995 83 87

Lindesborgsskolan
Caroline Segerfeldt, skolsköterska
E-post: caroline.segerfeldt@tomelilla.se
Telefon: 070-995 83 42

Odenslundsskolan och Smedstorpsskola
Anette Odder, skolsköterska
E-post: anette.odder@tomelilla.se
Telefon: 070-995 80 10