Stödinsatser i förskola och skola

Förskolan och skolan har ett ansvar för barn och unga i behov av stöd. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver hjälp i sin utveckling ska få detta. Läs mer om olika stödinsatser och om hur ansökan går till.

Alla barn och unga ska få stöd för att kunna utvecklas så långt som det är möjligt. Stödet ska utformas med hänsyn till individens egna behov och förutsättningar och ska i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet tillhör.

Förskola

Barn med behov av stöd i förskolan får ofta det av pedagogerna i barngruppen. Personalen på förskolan får handledning och vidareutbildning, samt samarbetar även med specialpedagoger för att kunna möta varje barn, oavsett individuellt behov.

Har du som vårdnadshavare frågor om stöd är du alltid välkommen att kontakta rektorn på förskolan där ditt barn har plats eller där du önskar plats. Det är rektorn som har ytterst ansvar för att barnet får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som behövs. Du hittar kontaktuppgifter på förskolans egen sida.

Förskolor i Tomelilla

Grundskola

Är du som vårdnadshavare orolig över ditt barns skolsituation? Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den kartläggning eller utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Vill du prata om möjligheter till stöd för ditt barn kontaktar du ansvarig rektor. Du hittar kontaktuppgifter på grundskolans egen sida.

Grundskolor i Tomelilla

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med att planera och strukturera skoldagen, tydliggöra instruktioner och anpassa läromedel. Om extra anpassningar inte är tillräckliga ska rektorn utreda om det finns behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer inbegripande karaktär för att eleven ska utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Visar rektorns utredning på att ett behov finns, tas ett åtgärdsprogram fram. Elev och vårdnadshavare ges båda möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska tillgodose behoven. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar.

Har du frågor eller synpunkter om stödinsatser är du välkommen att kontakta ansvarig rektor på skolan.