Kommunens krisorganisation

Kommunens krisledningsnämnd aktiveras vid extraordinära händelser vars konsekvenser är omfattande.

Politikerna i nämnden har befogenhet att snabbt kunna ta beslut som normalt sett fallit på en enskild nämnd.

Kommundirektören samlar den stab som är nödvändig för att hantera krishändelsen. Påverkar inte händelsen hela kommunorganisationen gäller närhetsprincipen - det är den del av verksamheten där krisen uppstår som primärt ska hantera den.

Kommunen har geografiskt områdesansvar vid en extraordinär händelse och ska samordna informationen som rör Tomelillas allmänhet.

Säkerhets- och krisberedskapsfunktion

Tillsammans med Simrishamn och Sjöbo, har Tomelilla kommun en säkerhets- och krisberedskapsfunktion som består av en övergripande samordnare och sex övriga medarbetare med olika specialinriktningar. Det finns också en gemensam tjänsteperson i beredskapsorganisation (TIB) där också Ystad deltar.

Krisstödsgruppen

Om en olycka eller annan katastrof påverkar lokalsamhället så mycket psykosocialt att inte primärvårdens resurser räcker till, kan kommunen besluta om att aktivera sin krisstödsgrupp.

Krisstödet ska ge praktisk hjälp och stöd till människor som är drabbade av olyckan, samt upprätthålla informations- och stödcentrum både till drabbade, anhöriga och andra som påverkats av olyckan.

Gruppen samverkar också med övriga av olyckan berörda organisationer.

I krisstödsgruppen ingår bland annat representanter från:

 • Svenska kyrkan
 • skola/barnomsorg
 • socialtjänst
 • primärvård/psykiatri
 • Röda Korset
 • Civilförsvarsförbundet
 • Polismyndigheten

De primära arbetsuppgifterna är att:

 • lindra eller förhindra personliga kriser i samband med stora och allvarliga olyckor, samhällsstörningar eller katastrofer.
 • underlätta för anhöriga att få information/upplysningar.
 • kontakta sjukvårds- och polismyndigheter i det landsting eller land där händelsen har inträffat.
 • upprätta kontaktvägar mellan anhöriga och skadade/inblandade.
 • förbereda de skadades hemkomst och se till att primärvården och Tomelilla kommun tar över ansvaret för de psykiska och sociala stödinsatserna.

Ansvarig för kommunens krisstödsgrupp är kommunens socialchef.

Frivilliga resursgruppen – FRG

FRG hjälper kommunen när våra ordinarie resurser behöver förstärkas vid en kris eller samhällsstörning.

Resursgruppen lokalt består av Tomelillabor som med kort varsel ställer upp och bistår med till exempel hantering av nödvatten, evakuering eller informationsspridning. Kommunen och FRG har ett avtal som reglerar detta.

Är du intresserad av att vara med i FRG och bli en del av den viktiga civila beredskapen i Tomelilla?

Läs mer om FRG på FRGs webbplats Länk till annan webbplats.

Mejla FRG i Tomelilla