Tillitsbaserad styrning

Sju principer är vägledande när vi arbetar tillitsbaserat.

I Tomelilla kommun väljer vi att se tillitsbaserad styrning som ett förhållningssätt snarare än en styrmodell.

Med ett sådant synsätt vill vi uppnå:

 • mindre detaljstyrning, kontroll och byråkrati
 • bättre tillvaratagande av medarbetares och kunders kompetens och engagemang
 • högre kvalitet i våra tjänster
 • ett gott arbetsklimat

Sju principer är vägledande:

 • tillit
 • medborgarfokus
 • helhetssyn
 • handlingsutrymme
 • stöd
 • kunskap
 • öppenhet

Styrmodell

Kommunens styrmodell är baserad på och ska stödja det tillitsbaserade förhållningssättet.

Nulägeskarta

En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar och möjligheter.

Nulägeskartan bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys.

Se en sammanfattning av aktuell nulägeskarta här.

Omvärldsanalys

Varje år görs en övergripande omvärldsaanalys för Tomelilla kommun. Den fångar upp de globala megatrenderna och hur dessa påverkar Tomelilla specifikt. Utifrån denna gör varje verksamhet sin analys.

 • Hur påverkar trender - stora som små - just vår verksamhet?
 • Vilka viktiga skeenden ser vi omkring oss - lokalt, regionalt, nationellt, globalt?
 • Vad betyder dessa för vår verksamhet?

Aktuell omvärldsanalys

Verksamhetsplan

Med en verksamhetsplan får all möjlighet att klart och tydligt definiera sitt uppdrag, vad man vill uppnå och hur man ska nå dit.

Varje verksamhet, verksamhetsområde, avdelning eller enhet ska upprätta en verksamhetsplan. När verksamhetsplanen tas fram utgår man ifrån aktuell nulägeskarta, de politiska mål och inriktningar som finns samt gällande lagstiftningar och andra styrande dokument. Verksamheten använder sig i arbetet av den omvärldsanalys som har tagits fram för kommunen.

Varje verksamhet bör också göra en nulägesanalys över verksamhetens resultat, behov och identifierade förbättringsområden. Vilka utmaningar står verksamheten inför? Vilka ekonomiska förutsättningar finns? Vilka förbättringsområden ska prioriteras? Vilka viktiga satsningar behöver göras i verksamheten? Finns något specifikt uppdrag? Vad ska göras för att den aktuella verksamheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare?

Verksamhetsplanen ska vara kort och kärnfull.

 • Vad är vårt uppdrag?
 • Vad vill vi uppnå?
 • Vad behöver vi göra för att ta oss dit?
 • Vad planerar vi att göra på längre sikt?

Verksamhetsplanen ska vara väl känd av alla medarbetare. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som följs upp och revideras regelbundet. När en aktivitet är slutförd så bedömer vi vad vi ska ta oss an härnäst.

Verksamhetsdialog

Verksamhetsdialog är ett sätt att följa upp verksamheten. Viktigt är, när man arbetar med tillitsbaserad styrning, att beslut ska tas så nära verksamheten som möjligt. Den politiska ledningen ska visa tillit till tjänstemannaorganisationen att leda verksamheten mot uppsatta mål. Rapporteringen ska minskas till gagn för dialog, lärande och samverkan.

Verksamhetsdialogen har ett tydligt syfte och en tydlig målsättning. Verksamhetsdialoger ska föras i mindre grupper (2-5 personer) med personer som har ett ledningsansvar i verksamheten. Stödfunktioner som ekonomi, HR och kvalitet deltar. Dialogerna sker regelbundet och utifrån en fastlagd agenda. Syftet med att stödfunktionerna deltar, är att få helhetssyn på den verksamhet som bedrivs.

Grunden vid verksamhetsdialogen är "nulägeskollen". Respektive verksamhetschef/enhetschef ansvarar tillsammans med sina stödfunktioner för att en nulägeskoll har tagits fram inför varje verksamhetsdialog. Varje deltagare vid verksamhetsdialogen måste vara väl förberedd och insatt i vad som gäller för den egna verksamheten.

Verksamhetsdialogen kan, förutom den sedvanliga uppföljningen, ha ett särskilt tema.

Verksamhetsdialoger ska ske på den enskilda avdelningen eller enheten. Hur verksamhetsdialogen utformas bestämmer man lokalt. Dessa dialoger syftar till att öka delaktigheten i det dagliga arbetet.

Nulägeskollen

Nulägeskollen ska innehålla de uppgifter som chefen för verksamheten/enheten behöver ha för att uppnå full koll på sin verksamhet. Varje chef avgör vilka uppgifter, nyckeltal eller mätare som hen behöver för detta.