Bedömning och betyg

Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Formativ bedömning

I Tomelilla kommuns skolor arbetar lärare och rektorer för att alla elever ska nå goda resultat. Undervisning och bedömning hör ihop. Länken däremellan är den så kallade formativa bedömningen. Det är ett sätt att arbeta där eleverna är aktiva i sitt lärande och i bedömningen av sina alster.

Policy

I Tomelilla kommuns skolor arbetar lärarna utifrån policyn Lärandet i fokus. Policyn ska se till att elevernas kunskaper bedöms likvärdigt och att betygssättningen är rättssäker. Den ska också säkerställa att det finns ett förhållningssätt som grundar sig på tanken att all bedömning ytterst syftar till att främja lärande. Lärarna använder sig därför av arbetssätt som måldialog, kamratbedömning och självbedömning.

Fördjupa dig i policyn här: Lärandet i fokus Pdf, 2.8 MB.