Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen har hela Tomelilla kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.

I ungdomsgruppen jobbar två fältsekreterare. Vi jobbar med barn och unga både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter.

  • Hilde Pettersson har ansvar för socialt förebyggande arbete. I detta ingår samverkan med olika myndigheter avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärkande av skyddsfaktorer kring barn och unga.
  • Robin Reimers ansvar är riktat mot en meningsfull fritid med högt ungdomsinflytande, utvecklade mötesplatser och samverkan med föreningslivet med fokus på den enskilda individen.

Genom olika insatser arbetar vi med att förebygga att barn och unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. Det görs i samverkan samt uppsökande arbete i miljöer där barn och unga befinner sig.

Via fältpass på kvällar och nätter kartlägger och synliggör vi riskfaktorer som finns bland barn och unga i Tomelilla. Vår roll är att skapa trygghet och finnas till hands för dialog, hjälpa unga, kontakta föräldrar, sociala jouren eller polisen vid behov.

Ungdomsgruppen ansvarar också för olika aktiviteter och verksamheter som exempelvis ungdomsambassadörerna, drogvaneundersökningen, medling vid brott, information/dialog om sociala medier och tobak i årskurs 5 och 6.

Kontakt

Du når Hilde och Robin via Tomelilla direkt eller våra sociala medier: Facebook; ungdomsgruppen i Tomelilla, Instagram; ungdomsgruppen.tomelilla, Snapchat: ugruppTomelilla

Vi finns till för dig som:

  • är ung i Tomelilla kommun
  • behöver en vuxen att prata med
  • är förälder och behöver stöd i ungdomsfrågor
  • är vän, anhörig eller annan vuxen som har funderingar, tankar eller oro för någon ungdom i sin närhet

Vid all kontakt kan du prata om det som upptar dina tankar. Detta sker under sekretess men med anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att barn far illa.