Så styrs grundskolan

För att kunna garantera alla barn en likvärdig utbildning finns ett stort antal lagar och riktlinjer som handlar om och driver den pedagogiska verksamheten i grundskolan.

Den pedagogiska verksamheten styrs av flertalet lagar och riktlinjer som tillsammans bildar en styrande helhet. Lagarna och riktlinjerna innehåller bland annat mål, prioriteringar och principer som styr grundskolans arbete och som ska garantera att alla barn får en lika bra grundskola.

Skollagen

Skollagen beslutas av riksdagen och innefattas av grundläggande bestämmelser för skolan. Här regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen beskrivs även skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser som påverkar hur den pedagogiska verksamheten ska styras.

Läroplaner

Läroplanerna redogör för barns utveckling och lärande, barns inflytande i verksamheten och relation till föräldrarna. De beskriver skolans samlade uppdrag och därmed också vilka förväntningar som du kan ha på skolans verksamhet. Läs mer grundskolans läroplaner nedan.

Läroplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Länk till annan webbplats.
Läroplan för anpassad grundskola Länk till annan webbplats.

FN:s barnkonventions fyra grundläggande principer

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det är ett rättsligt internationellt avtal som den svenska skolan är förbunden till. Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav 4 grundläggande principer som alla ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad