Skolplikt och närvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola och anpassad grundskola skolplikt. Med det följer rättigheter såväl som skyldigheter när det kommer till att ta del av undervisningen.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn som är bosatta i Sverige måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till 16 år. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Skolplikten innebär också en skyldighet att närvara vid och delta i utbildningen.

Uppskjuten skolplikt i grundskola

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år. Skolplikten börjar i förskoleklassen som är en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Om det finns särskilda skäl får barnet börja sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen det kalenderår barnet fyller 7 år. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i anpassad grundskola, sameskolan eller specialskolan. Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare om det finns särskilda skäl.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Ange vilka särskilda skäl som åberopas. Bifoga dokument och/eller underlag som styrker ditt barns behov. Dokumenten eller underlagen ska vara aktuella och utfärdade av läkare, psykolog, specialpedagog, annan relevant pedagog eller rektor. Till ansökan ska du bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Kom även ihåg att:

  • Ansökan ska komma in till Tomelilla kommun, Barn och Utbildning senast den 15 februari det år som barnet fyller sex år för att ert beslut ska vara klart innan läsårsstart.
  • Vid gemensam och delad vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrifter för att ansökan ska vara giltig.

Att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat i skolan

Hög närvaro har visat sig ha nära samband med framgång i skolan. Vi strävar efter att skapa ett positivt skolklimat och efter att ge barn och elever det vuxenstöd de vill ha. Alla barn ska känna sig trygga i vår skola.

Handlingsplan

I Tomelilla kommun har vi en handlingsplan för att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat. Den har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, centrala elevhälsan och individ-och familjeomsorg.

Handlingsplanen visar hur arbetet på förskolor och skolor ska genomföras för att främja närvaro. Vi har nått målet när alla barn och elever tycker att det är viktigt och intressant att vara på lektionerna.