Innovationsportföljen

Innovationsportföljen ger en överblick över pågående projekt och ett stöd för att se var det finns behov av nya initiativ.

Så arbetar vi

Som kommun förvaltar vi stora samhällsvärden åt våra medborgare och kommande generationer. Det innebär bland annat att vi alltid ska värna om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Men det innebär också att vi hela tiden måste följa med i utvecklingen, ta till oss ny kunskap och anpassa oss till framtida situationer.

Små förbättringar varje dag är viktiga, men ibland behövs också större förändringar. Därför jobbar vi systematiskt med en innovationsportfölj för att tidigt fånga olika behov av förändring i vår verksamhet.

Med utgångspunkt i verksamhet och omvärld

En ny idé blir först en innovation när den har blivit implementerad och gör nytta. Därför är det viktigt att innovationsarbetet utgår ifrån medborgarnas, medarbetarnas och omvärldens verkliga behov.

Vision, mål, strategier

Vi utgår från vår vision och våra styrdokument när vi utformar nya innovationsinitiativ. Vision, mål och strategier är grunderna i alla framgångsrika organisationer. Det bör därför också vara grunden för vår innovationsportfölj.

Tillit – en förutsättning för innovation

Vi utgår från den tillitsbaserade styrningens sju vägledande principer när innovationsinitiativ utvecklas: tillit (till medarbetare och samverkanspartners), medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och inte minst öppenhet.

Lärande och Omvärld

Vi använder den bästa tillgängliga kunskapen och lär av egna och andras framgångar och misslyckanden. Nulägesanalyser, omvärldsanalyser, uppföljningar och utvärderingar är centrala delar i en organisation som hela tiden lyssnar på omvärldens och medarbetarnas behov.

Effektivitet och Kvalitet

En innovation är per definition något som gör nytta. Vi tänker därför på förväntad nytta i form av effektivitets- och kvalitetsförbättringar redan i utformandet av nya innovationsinitiativ. Vi tar hjälp av den data vi har och genomför nyttorealiseringsanalyser när det behövs.

Tomelilla kommuns innovationsportfölj utgår från en modell som fångar olika aspekter av innovation och ger oss ett gemensamt ordförråd när vi pratar om innovativa förändringar. Den ger en överblick över pågående projekt och ett stöd för att se var det finns behov av nya initiativ. Modellen hämtar inspiration från OECDs arbete med innovation i offentlig sektor.

Läs mer om innovationsportföljen på OECDs webb Länk till annan webbplats.

Innovationsportföljens fyra hörn