Så styrs förskolan

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Här hittar du information om vilken utbildning barn har rätt till under sin tid i förskolan.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och vårdnadshavare har, medan läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag. I grund och botten handlar det om en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Skollagen

Skollagen beslutas av riksdagen och innefattas av grundläggande bestämmelser för förskola och skola. Här regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen beskrivs även skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten.

Läroplan

Läroplanen redogör för barns utveckling och lärande, barns inflytande i verksamheten och relation till föräldrarna. Den berättar även om hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

FN:s barnkonventions fyra grundläggande principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad