Riktlinjer för barnomsorg

Här får du information om vilka riktlinjer som gäller för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Barnomsorg

Barnomsorg innefattar förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Förskola och annan pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldern 1–5 år, som inte börjat skolan. Fritidshem riktar sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och som går i förskoleklass eller i grundskola och har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem har vid behov öppet 12 timmar per dag, helgfria vardagar. Det finns både kommunala och fristående alternativ i Tomelilla kommun. Platser till samtliga söks via kommunen.

Förskola

Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan styrs av skollagen och förskolans läroplan. Läs mer om detta via länken nedan:

Läroplan och styrdokument

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är när dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg, och styrs precis som förskolan av skollagen.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg:

  • att lokalerna ska vara ändamålsenliga
  • att det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
  • att verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov
  • att barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan eller anpassad grundskola samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmen är öppna hela året och är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmet styrs av skollagen och delar av läroplanen det vill säga skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer.

Våra fritidshem

Ob-omsorg

Kommunen bedriver barnomsorg på obekväm arbetstid till föräldrar som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till barn mellan 1 och 13 år. Läs mer och ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid nedan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vistelsetid

Barnens tider på förskolan bestäms av vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov av utökad vistelse till exempel på grund av språkutveckling eller social utveckling. Det är rektor som beslutar behovet. Förändrad vistelsetid kan även beviljas efter ansökan utifrån familjens situation i övrigt, till exempel om barnets vårdnadshavare är sjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade, detta bedöms individuellt. Intyg för att bedöma behovet begärs in av rektor, till exempel sjukintyg.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar om utökad vistelsetid, vänder du dig till ansvarig rektor.

Ansök om uttökad vistelsetid Länk till annan webbplats.

Arbetssökande och föräldralediga

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med 1 års ålder under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Varje förskola har olika upplägg och det är rektor på förskolan som beslutar var timmarna läggs.

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Semester

Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds inte när förvärvsarbetande vårdnadshavare har semester. Kommunens ambition är att alla barn bör ha, i den mån det är möjligt, 4 sammanhängande semesterveckor per år.

Under delar av lov kan sammanslagning av vissa förskolor och/eller fritidshem i kommunen ske. Det innebär att några enheter kommer att hålla stängt medan andra har öppet och erbjuder verksamhet.

Kompetensdagar

Förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem har rätt att stänga verksamheten 4 dagar per år för gemensam fortbildning. För de stängda dagarna sker ingen minskning av avgiften. Datum för stängning meddelas senast 2 månader innan.