Budget, bokslut och uppföljning

Budget

Budgetprocessen inleds med en omvärldsdag där kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt ledande tjänstemän deltar.

Samråd hålls med de kommunala bolagen och förbunden i syfte att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för året.

Investeringsberedningen sammanträder normalt tre gånger där det görs en slutlig prioritering vid det sista mötet.

Kommunstyrelsen skickar budgetremissen till nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna.

Det slutliga budgetförslaget sammanställs och beslutas i kommunfullmäktige. Därefter beslutas internbudgetarna i respektive nämnd.

Instruktioner och mallar gällande budgetprocessen mejlas ut till samtliga berörda.

Budgeten sammanställs i ett dokument som läggs ut på kommunens hemsida under kommun och politik/Ekonomi och upphandling/Budget, taxor och redovisningar.

Bokslut och uppföljning

Kommunen följer upp mål och budget tre gånger per år. Detta sker i en tertialrapport, i en delårsrapport och i årsredovisningen.

Tertialrapporten omfattar årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys av målen, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos.

Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och är lagstadgad. Den är mer omfattande än tertialrapporten och innehåller uppföljning, analys av mål, ekonomiskt periodutfall och helårsprognos.

Årsredovisningen är lagstadgad och innehåller koncernövergripande analyser i förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, notupplysningar, drift- och investeringsredovisning i detalj och verksamhetsanalyser.

Tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen upprättas i beslutsstödsystemet Hypergene. När delårsrapporterna och årsredovisningarna beslutats i kommunfullmäktige läggs dessa ut på kommunens hemsida under kommun och politik/Ekonomi och upphandling/Budget, taxor och redovisningar.

Det finns instruktioner och tidplaner gällande processerna för tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut samt tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Dessa instruktioner och tidplaner mejlas ut till samtliga berörda. Har du frågor kring detta kan du kontakta ekonomen för din verksamhet.

Årshjul över övergripande ekonomiprocesser

Januari: budgetförutsättning, omvärlds- och nulägesanalys, beslut interns kontrollplan, årsbokslut. Januari till februari: verksamhetsberättelser. januari till mars: årsredovisning. mars till maj: budgetberedning. Maj: delårsbokslut 1. Maj till juni: verksamhetsberättelse 1, delårsrapport 1.Juni: Kommunfullmäktige beslutar om rambudget. September: delårsbokslut 2.September till oktober: Verksamhetsberättelse 2, delårsrapport 2. Oktober till december: riskanalys och framtagande av intern kontrollplan. November: fastställande av nämnderna budget. December: verksamhetsplaner.