Avgifter för stöd utanför hemmet

Avlösarservice/ledsagarservice

28 kr/timma

Dagverksamhet Vännen

46 kr/dag