Avsluta ditt uppdrag

Oavsett anledning måste du avsluta ditt uppdrag på rätt sätt.

Vid dödsfall

Om din huvudman avlider upphör uppdraget på dödsdagen.

  • Börja med att kontakta överförmyndaren så att vi får veta att huvudmannen har avlidit.
  • Du behöver också informera anhöriga om dödsfallet och att ditt uppdrag som god man har upphört.
  • Om huvudmannen saknar anhöriga ska du meddela dödsfallet till kommunens socialtjänst. Eftersom ditt uppdrag upphört ska du inte ordna med begravning eller göra bouppteckning och du är inte berättigad arvode för fortsatta insatser.

Om huvudmannen inte längre behöver god man eller förvaltare

Ibland kan det vara så att din huvudman inte längre behöver en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara så att huvudmannens hälsa har förbättrats så att han eller hon kan ta hand om sin egen ekonomi igen. Som god man eller förvaltare är du behörig att ansöka till tingsrätten om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

Om du vill avsluta uppdraget

Om du inte längre vill fortsätta ditt uppdrag ska du inkomma med en skriftlig begäran till överförmyndaren om entledigande. Överförmyndaren utreder behovet och i förekommande fall rekryterar ny god man. Du kvarstår i ditt uppdrag tills ny ställföreträdare förordnats eller godmanskapet upphört.

Det är viktigt att du alltid agerar på det sätt som är bäst för din huvudman och lämnar in tillgångsförteckningen, årsräkningen och andra handlingar som vi ber dig om i tid. Om det uppstår problem är det viktigt att du snarast meddelar oss. Ibland kan vi ge dig viss vägledning eller mer tid. Om du inte sköter ditt uppdrag kan överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga dig. Du kan också bli ersättningsskyldig om du har vållat din huvudman ekonomisk skada eller inte inkommit med det vi bett dig om, till exempel tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning eller handlingar som varit ute för granskning. Det kallas för vite.

Om något händer dig

Om något händer dig som gör att du inte kan sköta ditt uppdrag är det viktigt att du eller dina anhöriga kontaktar oss direkt så att din huvudman kan få fortsatt hjälp. Om du avlider är det ditt dödsbo som blir redovisningsskyldigt fram till dödsdagen. Därför är det viktigt att dina anhöriga vet om att du är god man eller förvaltare och att någon vet var du förvarar dina räkenskaper för uppdraget. Däremot ska de inte veta vem eller vilka du är god man eller förvaltare för.

Skadeståndsansvar

När uppdraget upphört och överförmyndarnämnden granskat din sluträkning skickas alla redovisningshandlingar till den som är behörig, det vill säga dödsboet, huvudmannen, ny god man etcetera. Därför är det viktigt att du sparar dina kvitto och underlag i tre år från upphörandet så att du kan visa vad du gjort och varför. Om mottagaren anser att du medvetet orsakat huvudmannen ekonomisk förlust kan de väcka skadeståndsanspråk mot dig som ställföreträdare. De har tre år på sig från den dag som de tog emot redovisningshandlingarna att göra detta.

PDF-filer

Årsräkning/sluträkning Pdf, 1 MB.

Redogörelse över insatser Pdf, 122.4 kB.

Redogörelse över insatser (omyndig) Pdf, 151.8 kB.