Avgifter för bygglov och anmälan

Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan. Du får även betala för kartor, mätning och lägeskontroll i samband med en åtgärd. Det kostar dock inget att ställa frågor till oss och vi ger dig gratis rådgivning kring tillståndsfrågor.

Avgifternas storlek

Avgifterna tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgifterna justeras varje år och kostnaden följer utvecklingen i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tar fram.

För de flesta ärenden som kräver bygglov beror avgiften på:

  • Vad åtgärden avser
  • Om det finns detaljplan eller inte, och eventuella avvikelser från denna
  • Planavgift och kostnad för extra platsbesök, samt interimistiska slutbesked, kan också tillkomma

Återkallad eller avvisad ansökan

Även då du återkallar, eller får din ansökan avvisad, behöver du betala en avgift.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan dröja några veckor innan fakturan kommer.

Du är alltid betalningsskyldig när du har ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Vi fakturerar alltså även om ärendet blivit avvisat, om du själv har återkallat din ansökan, eller om du har fått ett avslag från oss.

Avgifter (taxa)

Gällande taxa för bygglov och anmälan hittar du i PDF-format här.