Överklaga byggnadsnämndens beslut

Så här går du till väga om du vill överklaga byggnadsnämndens beslut.

Vill du överklaga byggnadsnämndens beslut ska du göra enligt beskrivningen nedan. Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen Skåne, men skickas till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar, eller från det datum du tagit emot beslutet om vi har skickat ut det med rekommenderat brev. Om överklagan inte kommer in i tid kan det inte tas upp till behandling. Har överklagan kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden ärendet till länsstyrelsen för prövning.

I överklagan ska du tala om varför du anser att byggnadsnämndens beslut är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Har du handlingar eller annat som stöder din uppfattning kan du bifoga detta. Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar, exempelvis genom att anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning om beslutet avser sådan.

Underteckna skrivelsen med din överklagan. Förtydliga namnteckningen. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet skickas med.

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till bygglovsenheten på bygg@tomelilla.se.