Rivningslov och rivningsanmälan

Vill du riva en byggnad, eller delar av den, inom detaljplanerat område behöver du vanligtvis rivningslov. Det kan också krävas lov om området har så kallade områdesbestämmelser. I andra fall kan du behöva göra en rivningsanmälan.

Att riva en byggnad, eller en del av den, kan kräva rivningslov. I rivningslovet prövas lämpligheten att riva eller flytta en byggnad mot de bestämmelser, detaljplaner, riksintressen och kulturmiljöprogram som finns för området.

Då behöver du rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad, eller delar av den ...

 • inom ett detaljplanerat område, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.
 • utanför ett detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Då behöver du inte rivningslov

Du behöver inte rivningslov för att riva en byggnad, eller delar av den ...

 • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • inom ett detaljplanerat område, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.
 • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs.
 • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Rivningsanmälan

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden.

Tänk på att även om inte plan- och bygglagen (PBL) kräver rivningslov eller anmälan, så kan det trots allt krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, som miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan

Rivningslov följer samma process som bygglov. På samma sätt följer rivningsanmälan samma process som för bygganmälan. För att ansöka om rivningslov måste du skicka in följande handlingar:

 • Situationsplan
 • Ritningar på befintliga byggnader där byggnad eller byggnadsdel som ska rivas markeras
 • Foto av byggnad eller byggnadsdel som ska rivas och omgivande mark
 • Rivningsplan som anger mängd och typ av avfall samt hur det tas om hand
 • I mer omfattande rivningsarbeten krävs en kontrollansvarig som bland annat hjälper till med att inventera farligt avfall, som PCB, kvicksilver och asbest, i rivningsmassorna

Du måste ha startbesked innan du får börja riva.

Farligt avfall, som asbest och eternit, som lämnats till avfallsanläggning ska redovisas med kvitto inför slutbesked.

Så ansöker du om rivningslov

Så gör du en rivningsanmälan