Ritningar och handlingar till bygglov och anmälan

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här ser du vilka generella krav vi ställer på dessa ritningar. Är din ansökan eller anmälan inte är korrekt ifylld kommer du att behöva komplettera den.

Du kan göra de flesta ritningar och handlingar själv, men det finns en del krav på dem, som att de måste vara fackmässigt gjorda. Du kan också anlita en sakkunnig, som en arkitekt eller konstruktör. Ritningarna kan vara ritade för hand eller digitalt. Vissa ritningar, som exemeplvis en konstruktionsritning, måste däremot göras av en sakkunnig.

Ritar du för egen hand så tänk på att det ska vara rena tunna svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper. Det ska tydligt framgå vad som ska byggas eller ändras/rivas. Lika tydligt måste det framgå vad som är befintligt.

En ritning bör innehålla

 • Datum så att vi kan skilja på olika versioner
 • Fastighetsbeteckning
 • Huvudmått och mått till tomtgräns, i meter med minst en decimal
 • Norrpil
 • Skalstock för att se att skalan stämmer
 • Status (om det är en bygglovshandling, granskningshandling, bygghandling, eller annat)
 • Tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • uppgift om vem som är ansvarig för ritningen

Olika sorters ritningar

Det finns flera sorters ritningar för olika ändamål. Här ser du vad respektive ritning behöver visa.

Fasadritning

En fasadritning ska visa byggnadens, eller tillbyggnadens, ytterväggar i alla väderstreck, såsom det ska se ut när huset är färdigt. En tillbyggnad ska redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Ritningen ska visa tak, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera.

Takvinkel och byggnadshöjd redovisas, liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster. Nuvarande, och eventuellt blivande, marknivå intill fasaden ska ritas in. Alla fasader ska namnges med aktuellt väderstreck, till exempel ”Fasad mot söder”. Skalan bör vara 1:100.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån, med rumsfördelning, rumsfunktioner, dörrar, fönster, trappor, murstock, och väggtjocklek. Planritningen ska visa all fast inredning. Varje våning ska redovisas separat, med exempelvis entréplan, övre plan eller källarplan. Skalan bör vara 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning. Sektionsritningen ska visa till exempel rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, skorsten, och materialval. Skalan bör vara 1:100.

Situationsplan

En situationsplan visar likt en karta byggnadens placering och avstånd till tomtgräns. Här ska du redovisa och måttsätta nya byggnader och tillbyggnader, och ange avstånden till tomtgränsen med minst två mått så att placeringen fixeras. Alla byggnader och vägar som finns på fastigheten ska redovisas med användningssätt och yta.

Situationsplanen ska vara baserad på aktuellt kartutdrag eller en nybyggnadskarta från kommunen. Skalan bör vara 1:200 eller 1:500.

Mejla till karta@tomelilla.se om du behöver en nybyggnadskarta.

Konstruktionsritning (får bara göras av sakkunniga)

Oftast krävs inte någon konstruktionsritning, men den kan begäras in vid mer komplicerade projekt. Kom ihåg att enbart sakkunniga får göra en konstruktionsritning. Själva ritningen visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Konstruktionsritningar behövs för att bedömma tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

En konstruktionsritning kan exempelvis visa:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

Exempel på ritningar

På sidan över olika åtgärder, och vad dessa kräver, finner du exempel på ritningar under respektive åtgärd.