Olovligt bygge

Kräver din åtgärd anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov behöver du få ett startbesked från byggnadsnämnden innan du kan börja bygga, ändra eller riva. Om du tror att någon har byggt ett ”svartbygge” kan du göra en tillsynsanmälan.

Att utföra en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, utan att det finns ett beviljat beslut om lov, klassas som olovligt byggande. Ett svartbygge helt enkelt. Den som har utfört något olovligt kan bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand måste åtgärden också rivas.

Om en lovpliktig åtgärd vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden ge den som äger fastigheten eller byggnaden tillfälle att inom en viss tid ansöka om bygglov. Detta gäller bara om det är sannolikt att bygglov kan ges för åtgärden.

Om lov inte kan beviljas ska ett rättelseföreläggande riktas mot den som äger fastigheten eller byggnaden. Det kan innebära att åtgärden måste rivas. Föreläggande får förenas med vite.

Sanktionsavgifter

För olovliga åtgärder kan du komma att behöva betala en sanktionsavgift. Avgiften är betydligt större än den avgift för bygglov eller startbesked som du skulle ha betalat om du fått lov för åtgärden.

Anmäla olovligt byggande eller ovårdade fastigheter

Om du tror att någon har gjort ett svartbygge, alltså utfört en olovlig åtgärd, eller har en ovårdad tomt eller fastighet, kan du skicka in ett klagomål till byggnadsnämnden. Du kan anmäla och skapa ett tillsynsärende genom att mejla till bygg@tomelilla.se, eller genom att skriva till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Kan jag anmäla anonymt?

En inte ovanlig fråga är om en anmälare har rätt att vara anonym. Justitieombudsmannen (JO) har delvis klargjort vad som gäller vid en anonym anmälan.

Det finns inte någon skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn. En myndighet kan inte ställa krav på en skriftlig, undertecknad anmälan för att vidta de åtgärder som kan vara aktuella. Att myndigheten inte har anmälarens namn kan dock medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande. Myndigheten kan inte kontakta eller ställa frågor till anmälaren när dennes namn inte är känt för myndigheten. (JO 2006/07:JO1, sid 366–370)

Om namnet finns i en allmän handling kan namnet inte hemlighållas utan stöd i sekretesslagen. När uppgiften om en anmälares namn är känd för myndigheten kan anmälaren alltså inte själv bestämma om uppgiften ska lämnas ut eller inte. Eftersom frågan om sekretess för en uppgift ska prövas vid varje enskilt tillfälle som ett utlämnande av uppgiften aktualiseras, kan en handläggare inte lova att uppgiften inte kommer att lämnas ut. (JO 2006/07:JO1, sid 366–370)

Mer om olovligt byggande på Boverket. Länk till annan webbplats.