Anmälan steg för steg

Så här gör du en anmälan, i dagligt tal ofta kallad bygganmälan. Här ser du steg för steg hur du går till väga, från att anmäla till att du har gjort klart och får ett slutbesked.

Processen steg för steg för en bygganmälan.

1. Inför din anmälan

Innan du gör en anmälan behöver du ta reda på en del saker och förbereda dig. Räcker det med en bygganmälan i ditt fall, eller krävs det bygglov? Får du bygga eller riva det du vill som du vill? Vilka ritningar behöver du lämna in?

Anmälan eller bygglov?

Först tar du reda på om du behöver göra en anmälan eller söka bygglov i just ditt fall. Här finns information om det du vill göra är bygglovspliktigt eller ej, vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan, samt om det krävs en kontrollansvarig.

Finns förutsättningarna att bygga eller ändra det du vill?

Inför din anmälan finns det en del saker som är bra att känna till om lagar, planer, och riktlinjer (Plan- och bygglagen på Boverket.se) Länk till annan webbplats.. Du behöver även ta reda på om detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter den åtgärd du vill göra. Här kan du ta del av detaljplanen för din fastighet.

Vilka ritningar behöver du lämna in?

Ritningarna du ska lämna in tillsammans med din anmälan ska tydligt visa hur det ska se ut när du har byggt färdigt. Här kan du läsa mer om krav på ritningarnas kvalitet.

Rådgivning och kontakt

  • Behöver du rådgivning kan du ringa bygglovsenheten via Tomelilla direkt på 0417-180 00, helgfria vardagar 08.00–16.30. Du kan även mejla bygg@tomelilla.se.
  • Vill du ansöka om ett byggärende med pappersblankett kontaktar du Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller via e-post kommun@tomelilla.se. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset i Tomelilla.

2. Anmälan

Anmäl digitalt via e-tjänst

Du anmäler via vår e-tjänst för nytt ärende. Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

Anmäl via e-post

Saknar du e-legitimation eller inte vill använda den, så kan du också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Anmäl med pappersblankett

För dig som vill skicka in anmälan via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Här ser du vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan.

3. Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd behövs oftast inte i enkla ärenden, där det inte heller behövs någon kontrollansvarig.

Större projekt däremot kräver ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan fattas. Om ditt projekt kräver tekniskt samråd så meddelar vi dig.

Inför samrådet ska du då skicka in resterande teknisk information, och kontrollansvarig ska skicka in sitt förslag till kontrollplan. Innan samrådet granskar vi kontrollplanen och ser ifall de tekniska kraven uppfylls.

På samrådet deltar byggherren och den kontrollansvarige tillsammans med en byggnadsinspektör/bygglovshandläggare från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behovet av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd, med mera.

4. Startbesked

Om dina inskickade underlag visar att byggnaden och tomten kommer att uppfylla gällande krav beviljas du startbesked. Startbeskedet innebär att du nu får lov att påbörja dina åtgärder.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tar vi ut en byggsanktionsavgift, eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

5. Platsbesök

I enklare ärenden krävs det inget platsbesök.

Om det behövs platsbesök eller ej bestäms under det tekniska samrådet. Och krävs det då platsbesök gör i så fall kommunens byggnadsinspektör det under byggtiden. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

6. Slutsamråd

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Om det behövs framgår det i så fall av startbeskedet.

När byggnadsarbetet är färdigt skickar du som byggherre en anmälan med begäran om slutbesked till byggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan bifogar du en verifierad kontrollplan och eventuella intyg som beslutats om i startbeskedet.

Om ett slutsamråd behövs kontaktar du en byggnadsinspektör för att boka ett slutsamråd, minst två veckor i förväg. Senast vid slutsamrådet ska du och din kontrollansvariga lämna över verifierad kontrollplan i original och övriga handlingar som visar att bygget följer alla de krav som ställs. Övriga handlingar är de som beslutats om i starbeskedet.

7. Slutbesked

När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked. Efter slutbeskedet får du börja använda ditt nya bygge. Om du tar ditt bygge i bruk innan du fått slutbesked tar vi ut en byggsanktionsavgift.

I enklare ärenden räcker det med att du intygar på kontrollplanen att bygget är utfört enligt beviljad anmälan och startbesked. Den undertecknade kontrollplanen, med begäran om slutbesked, skickar du in i original till byggnadsnämnden tillsammans med eventuella intyg från annan utförare, till exempel intyg att elinstallation är utförd på godkänt sätt eller intyg från en sotare. När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked.

Webbutbildning: byggregler och kontrollsystem i praktiken

För dig som är byggherre, entreprenör eller fastighetsägare finns en webbutbildning om hur byggregler och kontrollsystem fungerar i praktiken. Den tar avstamp i de regelverk och kontrollsystem som påverkar byggprocessen och deras koppling till lagar, föreskrifter och avtal. Kursen består av tre delar:

  • Basutbildning
  • Fördjupningsexempel
  • Quiz och sammanfattning

Gör webbutbildningen på Boverket.se Länk till annan webbplats.