Bygglov steg för steg

Så här går bygglovsprocessen till steg för steg. Här ser du hur du går till väga, från att ansöka om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

Processen för bygglov i kronologisk ordning.

1. Inför din bygglovsansökan

Innan du söker bygglov behöver du ta reda på en del saker och förbereda din ansökan. Krävs bygglov i ditt fall? Får du bygga det du vill som du vill? Vilka ritningar behöver du lämna in?

Behöver du ansöka om bygglov?

Först tar du reda på om du behöver bygglov i ditt fall. Här finns information om det du vill göra är bygglovspliktigt, vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan, samt om det krävs en kontrollansvarig.

Finns förutsättningarna att bygga det du vill?

Inför din ansökan finns det en del saker som är bra att känna till om lagar, planer, och riktlinjer (Plan- och bygglagen på Boverket.se) Länk till annan webbplats.. Du behöver även ta reda på om detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter den åtgärd du vill göra. Här kan du ta del av detaljplanen för din fastighet.

Vilka ritningar behöver du lämna in?

Ritningarna du ska lämna in tillsammans med din bygglovsansökan ska tydligt visa hur det ska se ut när du har byggt färdigt. Här kan du läsa mer om krav på ritningarnas kvalitet, ta del av exempelritningar och beställa kart- och ritningsunderlag.

Rådgivning och kontakt

 • Behöver du rådgivning kan du ringa bygglovsenheten via Tomelilla direkt på 0417-180 00, helgfria vardagar 08.00–16.30. Du kan även mejla bygg@tomelilla.se.
 • Vill du ansöka om ett byggärende med pappersblankett kontaktar du Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller via e-post kommun@tomelilla.se. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset i Tomelilla.

2. Ansökan

Ansök digitalt via e-tjänst

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

Ansök via e-post

Saknar du e-legitimation eller inte vill använda den, så kan du också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Ansök med pappersblankett

För dig som vill söka bygglov via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Här ser du vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan.

Tips!
Är din ansökan korrekt ifylld, med rätt information och rätt handlingar, går ditt ärende snabbare att handlägga. Allra fortast går det via e-tjänsten Länk till annan webbplats..

3. Handläggning

Så handläggs ditt ärende

 1. Diarienummer. När din ansökan kommer in till bygglovsenheten registreras den och får ett diarienummer. Om du har frågor i ärendet ska du använda detta diarienummer, eller din fastighetsbeteckning.
 2. Prövning: Bygglovsenheten gör en första granskning av de handlingar du lämnat in. Vid granskningen prövas ansökan alltid mot plan- och bygglagen (PBL), detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljöprogram, riksintressen, samt övriga regelverk som gäller när man ska bygga.
 3. Komplettering: Om åtgärden inte uppfyller alla krav som ställs, eller om vi saknar information i ansökan eller i handlingarna, begär vi en komplettering. Du har normalt sett fyra veckor på dig att komplettera. Behöver du mer tid kan du begära att få förlänga kompletteringstiden. Du kompletterar dina handlingar via vår e-tjänst Komplettera byggärende Länk till annan webbplats..
 4. Berörda grannar: Vill du bygga på ett sätt som inte följer gällande detaljplan ska berörda grannar och andra sakägare få tillfälle att yttra sig. Bor du utanför detaljplanerat område ska grannarna i vissa fall också få säga sitt. Läs mer om att höra grannar po Boverket.se Länk till annan webbplats.. Vi underrättar oftast grannar med brev, men rör det sig om ett stort antal personer som ska underrättas så kungör vi ansökan på kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats..
  Ibland måste ansökan även skickas vidare till andra myndigheter eller remissinstanser för yttrande, som Trafikverket eller Försvarsmakten.

Så följer du ditt ärende

När vi har registrerat ditt ärende kan du följa händelseförloppet via e-tjänsten Mina ärenden Länk till annan webbplats.. Du kommer också att automatiskt få information från oss via e-post när:

 • ditt ärende är registrerat
 • ditt ärende har fått en handläggare
 • handläggaren har börjat granska ditt ärende
 • handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om du behöver komplettera med något
 • ett beslut har fattats i ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare tio veckor.

Avgift för handläggning

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

4. Beslut

När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut om lov eller avslag inom tio veckor. I enkla ärenden fattar handläggarna ofta beslut om lov på delegation från byggnadsnämnden. I mer omfattande, eller för kommunen viktiga, ärenden fattar byggnadsnämnden beslut under sammanträde. Även beslut som gäller nybyggnad på landsbygden fattas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden får fatta beslut om förlänga normal handläggningstid med ytterligare tio veckor.

I nya ärenden skickas beslutet om bygglov med digitala handlingar till dig med e-post. Du kan fortfarande begära att få kopia av beslutet hemskickat med vanlig post. Bygglovsbeslutet kungörs även i Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats..

5. Tekniskt samråd

I bygglovsbeslutet framgår om det behövs ett tekniskt samråd eller ej i ditt ärende. I så fall får du en kallelse. Inför samrådet ska du då skicka in resterande teknisk information, och kontrollansvarig ska skicka in sitt förslag till kontrollplan. Innan samrådet granskar vi kontrollplanen och ser ifall de tekniska kraven uppfylls.

På samrådet deltar byggherren och den kontrollansvarige tillsammans med en byggnadsinspektör/bygglovshandläggare från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behovet av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd, med mera.

Ett tekniskt samråd behövs oftast inte i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

6. Startbesked

Om dina inskickade underlag visar att byggnaden och tomten kommer att uppfylla gällande krav beviljas du startbesked. Gäller bygglovet exempelvis en byggnad, så får du börja bygga när den har har stakats ut på tomten.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet. I komplexa ärenden eller större projekt får du startbesked först efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har haft ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tar vi ut en byggsanktionsavgift, eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

7. Platsbesök

Under byggtiden gör kommunens byggnadsinspektör minst ett platsbesök. Om inte särskilda skäl finns, sker det efter stomresning/”tätt hus” i Tomelilla kommun. Antalet besök bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I enklare ärenden krävs det inget platsbesök.

8. Slutsamråd

När byggnadsarbetet är färdigt skickar kontrollansvarig en anmälan med begäran om slutbesked till byggnadsnämnden, som kallar till ett slutsamråd.

Senast vid slutsamrådet ska du och din kontrollansvariga lämna över undertecknad kontrollplan i original och övriga handlingar som visar att bygget följer alla de krav som ställs, samt följer de beslut som fattats om bygglov och starbesked.

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

9. Slutbesked

När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked. Efter slutbeskedet får du börja använda ditt nya bygge. Om du tar ditt bygge i bruk innan du fått slutbesked tar vi ut en byggsanktionsavgift.

I enklare ärenden räcker det med att du intygar på kontrollplanen att bygget är utfört enligt beviljat bygglov och startbesked. Den undertecknade kontrollplanen, med begäran om slutbesked, skickar du in i original till byggnadsnämnden tillsammans med eventuella intyg från annan utförare, till exempel intyg att elinstallation är utförd på godkänt sätt eller intyg från en sotare. När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked.

Webbutbildning: byggregler och kontrollsystem i praktiken

För dig som är byggherre, entreprenör eller fastighetsägare finns en webbutbildning om hur byggregler och kontrollsystem fungerar i praktiken. Den tar avstamp i de regelverk och kontrollsystem som påverkar byggprocessen och deras koppling till lagar, föreskrifter och avtal. Kursen består av tre delar:

 • Basutbildning
 • Fördjupningsexempel
 • Quiz och sammanfattning

Gör webbutbildningen på Boverket.se Länk till annan webbplats.