Artikeln publicerades 27 mars 2023

Sammanträde 2023-03-27

Taxor vård och omsorg 2023

Inom vård- och omsorgsområdet tar kommunen ut taxor och avgifter, till exempel för hemtjänst och hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, trygghetslarm, avlösarservice och hyra av hjälpmedel. I samband med budgetbeslutet förra året, aviserades att dessa taxor och avgifter skulle kunna komma att justeras, bland annat på grund av osäkra livsmedelspriser.

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt konsumentprisindex i oktober 2022 vilket innebär med 10,85 procent. Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan.

Kommunfullmäktige antar justeringarna. Taxorna och avgifterna ska gälla från 1 april 2023. Dokumentet finns att läsa i kallelsen till detta möte som du hittar på denna webbsida.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser. Den del som rör torghandel, har nu setts över. Några paragrafer har uppdaterats eller lagts till. Det gäller förbud mot försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad, att betald avgift för torgplats inte betalas tillbaka samt tider.

Sluttid för torghandel föreslås ändras från klockan 16:00 till 18:00, medan street food-vagnar föreslås kunna ha öppet fram till klockan 20.00.

Kommunfullmäktige antar de lokala ordningsföreskrifterna.

Framtagande av vattentjänstplan

1 januari 2023 införs förändringar i lagen om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan som ska finnas på plats 1 januari 2024. En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose
behovet av allmänna vattentjänster dvs både dricksvatten- och avloppsförsörjning.

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en vattentjänstplan.

Årsredovisning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundet har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Årsredovisning Österlenhem och Tomelilla Industri AB (TIAB)

Bostadsbolaget Österlenhem har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunstyrelsen beslutar också att bolagets verksamhet under 2022, har bestått av det som är fastställt bolaget ska göra och utförts inom ramen för det kommunen får göra. Bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Samma beslut, fattar kommunstyrelsen vad gäller bolaget TIABs årsredovisning.

Referensgrupp översiktsplan

Under mötet valdes en referensgrupp för arbetet med ny översiktsplan.

Moderaterna: Markus Hammarström

Centerpartiet: Bitte Müller Hansen

Liberalerna: Conny Thoresson

Kristdemokraterna: Carl-Fredrik von Oelreich

Socialdemokraterna: Inger Åbonde

Sverigedemokraterna: Petra Blomgren

Vänsterpartiet: Per Vidlund

Miljöpartiet: Claes Melin