Kommunrevisionen

Kommunrevisionen fungerar som en oberoende granskare av kommunens verksamhet.

Revisionen är ett viktigt instrument för den demokratiska processen. I uppgiften ingår att ge kommunfullmäktige ett underlag för att nämnder och styrelser ska kunna prövas för ansvarsfrihet.

Revisorerna är förtroendevalda och utses inför varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige. I Tomelilla består kommunrevisionen av fem revisorer. De förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga revisionskonsulter.

Även om revisorerna tillsätts utifrån mandatfördelningen i fullmäktige, ska kommunrevisionen arbeta oberoende, objektivt och förutsättningslöst i sitt uppdrag. Arbetet ska ske enligt god revisionssed för kommunal verksamhet.

Granskningen sker enligt en årligen fastställd revisionsplan och omfattar hela kommunens verksamhet, dess bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. De ska också kontrollera att kommunens räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig.

Varje år ska revisorerna också uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

De granskningar kommunrevisionen gör, sammanställs i revisionsrapporter som lämnas till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Vid delårs- och årsredovisning, tar kommunrevisionen fram granskningsrapport och revisionsberättelse.

Läs med om god revisionssed på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Ledamöter

Ulla-Christina Lindberg (S) ordförande
Anja Lindberg (SD) 1:e vice ordförande
Birgit Johansson (M) 2:e vice ordförande
Inger Johanson-Thor (C)
Jan Hagman (MP)
Ulf Andersson (SD)

Utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag och andra organ

Österlenhem AB
Samtliga kommunrevisorer

Tomelilla Industriaktiebolag
Samtliga kommunrevisorer

Ystad – Österlenregionens Miljöförbund
Ulla-Christina Lindberg

ÖKRAB
Ulla-Christina Lindberg

Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne
Birgit Johansson

Österlen VA AB
Inger Johansson-Thor

Styrdokument

Sammanträdestider

Sammanträdestider 2024

Dag

Tid

Notering

23 januari

09:00


27 februari

09:00


19 mars

09:00


16 april

09:00


14 maj

09:00


18 juni

09:00


27 augusti

09:00


24 september

09:00


22 oktober

09:00

 

19 november

09:00


17 december

09:00


Protokoll

Granskning av årsredovisningar och delårsrapporter

Fördjupade granskningar

2022

Granskning av resursfördelning till grundskola

Rapport granskning av resursfördelning till grundskola Pdf, 211.4 kB.

Missiv granskning av resursfördelning till grundskola Pdf, 183.2 kB.

Yttrade granskning av resursfördelning till grundskola Pdf, 143.5 kB.

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda och delägda bolag

Rapport granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda och delägda bolag Pdf, 266.5 kB.

Missiv granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda och delägda bolag Pdf, 183.8 kB.

Yttrande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda och delägda bolag Pdf, 156.8 kB.

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap

Rapport granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Pdf, 296.1 kB.

Missiv granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Pdf, 185 kB.

Yttrande granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Pdf, 118.8 kB.

Granskning av direktupphandlingar

Rapport granskning av direktupphandlingar Pdf, 166.6 kB.

Missiv granskning av direktupphandlingar Pdf, 177.8 kB.

Yttrande kommunstyrelsen granskning av direktupphandlingar Pdf, 147.2 kB.

Yttrande samhällsbyggnadsnämnden granskning av direktupphandlingar Pdf, 166.4 kB.

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun

Rapport granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun Pdf, 1.1 MB.

Missiv granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun Pdf, 181.1 kB.

Yttrande granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun Pdf, 171.9 kB.

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen

Rapport granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Pdf, 344.3 kB.

Missiv granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Pdf, 177.3 kB.

Yttrande granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Pdf, 186.1 kB.

Uppföljning av granskningar utförda 2019

Rapport uppföljning av granskningar utförda 2019 Pdf, 551.3 kB.

Missiv uppföljning av granskningar utförda 2019 Pdf, 174.5 kB.

Yttrande byggnadsnämnden uppföljning av granskningar utförda 2019 Pdf, 152.7 kB.

Yttrande kommunstyrelsen uppföljning av granskningar utförda 2019 Pdf, 135 kB.

Yttrande samhällsbyggnadsnämnden uppföljning av granskningar utförda 2019 Pdf, 126.4 kB.

Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan

Rapport granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 259.1 kB.

Missiv granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 172.9 kB.

Yttrade byggnadsnämnden granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 262.9 kB.

Yttrande familjenämnden granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 120.9 kB.

Yttrande kommunstyrelsen granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 143.8 kB.

Yttrande vård- och omsorgsnämnden granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan Pdf, 155.4 kB.

Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer

Rapport granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer Pdf, 357.4 kB.

Missiv granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer Pdf, 182.6 kB.

Yttrande granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer Pdf, 146.9 kB.

Protokollsanteckning yttrande granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer Pdf, 100.7 kB.

Granskningar av kommunala bolag och förbund

Förteckning äldre granskningar

2021

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av samordnade insatser

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

2020

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola

Granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden

Granskning av bisysslor

2019

Granskning avyttring av inventarier

Granskning av intern kontroll

Granskning av färdtjänsten