Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Alla ärenden som kommer till kommunfullmäktige, ska först beredas och passera kommunstyrelsen. Att de beslut som fullmäktige tar genomförs av förvaltningen, är kommunstyrelsens ansvar.

Kommunstyrelsen är också verksamhetsnämnd för förvaltningens kommunledningskontor. Bland områden som kommunstyrelsen svarar för, finns exempelvis personalpolitik, kommunikationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium

Per-Martin Svensson (M), ordförande

Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande

Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I kommunstyrelsens arbetsutskott, bereds frågor som ska till kommunstyrelsen för beslut.

De ärenden som arbetsutskottet bereder kan handla om:

- tillväxtfrågor
- detaljplanering
- långsiktig planering av kommunens ekonomiövergripande hållbarhetsfrågor
- övergripande planering av lokal trafikförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan också besluta i vissa ärenden, till exempel personalfrågor.

Arbetsutskottet har fyra ledamöter och fyra ersättare.

Presidium och ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Martin Svensson (M), ordförande

Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande

Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Tobias Högborg, (C), ordinarie ledamot

Sammanträdestider

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

Dag

Tid

Notering

10 januari

08:30


31 januari

08:30


14 februari

08:30


6 mars

08:30


20 mars

08:30


17 april

08:30


15 maj

08:30


5 juni

08:30


7 juni

08:30


19 juni

08:30


21 augusti

08:30


11 september

08:30


25 september

08:30


9 oktober

08:30


6 november

08:30


13 november

08:30


4 december

08:30


18 december

08:30


Sammanträden kommunstyrelsen 2024

Dag

Tid

Notering

24 januari

14:00


28 februari

14:00


10 april

14:00


29 maj

14:00


4 september

14:00


23 oktober

14:00


27 november

14:00


Kallelse med handlingar

Kommunstyrelsen

    Kommunstyrelsens arbetsutskott

      Protokoll

      Kommunstyrelsen

      Kommunstyrelsens arbetsutskott

        Kommunstyrelsens beslut i korthet

        Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

        Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

        Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

        Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

        Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.