Artikeln publicerades 8 maj 2023

Sammanträde 2023-05-08

Årsredovisning Tomelilla kommun 2022

Kommunens resultat 2022, är 57,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är att både skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än vad prognoserna visade när budget 2022 beslutades – 48,8 miljoner i resultatet kommer härifrån.

För hela kommunkoncernen, är resultatet plus 60,8 miljoner kronor.

Utöver det ekonomiska resultatet, är årsredovisningen också ett bokslut över hur kommunens verksamheter lyckats i sitt uppdrag och sin service till invånare och företag. Av de 30 verksamhetsmål som funnits för 2022, har 20 uppfyllts helt, sex delvis och fyra inte. De tre finansiella målen är samtliga uppfyllda. Därmed bedöms kommunen uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2022 för Tomelilla kommun, med ändringen att 1,7 miljoner kronor av kommunens överskott avsätts för att täcka byggnadsnämndens underskott 2022 enligt tidigare beslut, kf § 103/2022.

Taxa för kulturskolan

Kultur- och fritidnämnden vill höja terminsavgiten till kulturskolan med 30 kronor. Ärendet har också passerat kommunstyrelsen som förordar detsamma.

Kommunfullmäktige beslutar att höja kulturskolans avgift med 30 kr per termin.

Reviderad integrationsstrategi

Integrationsstrategin beskriver på ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med inriktning mot nyanlända. I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser.

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på webben. Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet förändrats.

Kommunfullmäktige antar den reviderade integrationsstrategin.

Årsredovisningar

Sju olika årsredovisningar behandlades under sammanträdet.

Österlen VA
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

ÖKRAB
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

SÖRF (Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund)
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen

Kommunsassurans
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

AV Media Skåne
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2022 samt bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Sysav
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Svar på motion om Klimatkommunerna

Sara Anheden, Socialdemokraterna, Linda Ekelund, Vänsterpartiet och Claes Melin, Miljöpartiet, vill att kommunen ansöker om en så kallad observatörsroll i föreningen Klimatkommunerna. Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med föreningens
arbetssätt och få inblick i föreningens arbete innan beslut tas om att bli medlemmar.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med klimatarbetet på det lokala planet. Det huvudsakliga syftet är att minska
utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen erbjuder utbildningsinsatser för kommuners klimatarbete och driver en rad olika projekt.

I förvaltningens utredande svar anges att observatörsrollen innehas under max 1 års tid varefter ansökan görs om ett eventuellt medlemskap. Kraven för medlemskap är att kommunen kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser, sätter upp mål och har en handlingsplan för att minska utsläppen samt informerar om arbetet till nätverket.

Förvaltningen ser att kommunen i arbetet med klimatfärdplan är på väg att uppfylla kriterierna för ett medlemskap och att det därför kan vara en god idé att ansöka om en observatörsroll.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.