Artikeln publicerades 19 juni 2023

Sammanträde 2023-06-19

Tertialrapport 1

Årets första uppföljning för de tre inledande månaderna, är klar. Den ekonomiska prognosen för 2023 är ett resultat på 25,5 miljoner kronor, vilket är 10,9 bättre än vad som angetts i budgeten. Det beror främst på förbättrade prognoser av skatteintäkter och
pensionskostnader.

Kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden prognostiserar dock ett underskott på totalt 16,2 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar med en budget i balans. De nämnder som har ett befarat underskott, ska upprätta en handlingsplan som redovisas för kommunstyrelsen.

Hela rapporten finns att läsa i kallelsen till detta sammanträde.

Löneöversyn 2023

Inför årets löneöversyn, beslutar kommunfullmäktige att avsätta medel motsvarande 2 320 462 kr enligt Kommunal 1 125 kr/medlem och övriga 3,0%.

Ny modell för bygglovs- och mättaxa

En konsult har fått i uppdrag av Tomelilla kommun att genomföra en översyn av bygglovverksamheten varav bygglovstaxan var en del av uppdraget. Förvaltningen har arbetat fram ett nytt taxeförslag med utgångspunkt från Sveriges kommuner och regioners underlag där taxan återspeglar nedlagd tid och en genomsnittlig handläggningskostnad. Det nya förslaget ger en rättvisande taxa som grundar sig på bygglovsenhetens faktiska kostnader men även rättvisande mot kund då man betalar för nedlagd tid. Grannkommunerna i sydöstra Skåne har sedan tidigare övergått till denna taxemodell. Tomelilla kommuns taxa kommer vara i nivå med dessa kommuners.

Kommunfullmäktige fastställer den nya taxan för bygglov och mät och att den ska börja gälla från och med 1 juli 2023. Taxan ska årligen justeras med PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Mål och budget för 2024

Två olika förslag till budget 2024 fanns. Ett från Allianspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och ett från Socialdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens budget för kommunen 2024 med vissa tillägg från Socialdemokraternas budget.

Beslutet innebär också:

  • Fastställa att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.
  • Fastställa att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges mål ska ses över inför budgetprocessen 2025.

Taxor och avgifter

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 2024.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för 2024.

Plantaxa

Ny modell för taxor kopplad till planärenden har tagits fram.

Kommunfullmäktige antar plantaxan.

Ny bostadsförsörjningsstrategi

Kommunen ska varje mandatperiod anta nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet med kommunens bostadsförsörjningsstrategi är att skapa förutsättningar för invånarna att leva i goda bostäder, både genom nyproduktion och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen fungerar som underlag till arbetet med översiktsplanen.

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny bostadsförsörjningsstrategi.

Årsredovisningar

Sex årsredovisningar för år 2022 behandlades under mötet.

  • Leader Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

  • Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att att lägga ärendet till handlingarna.

  • Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
  • Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till årsredovisning samt att resultatet fördelas enligt avtal.
  • Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avgåenderedovisningen samt slutredovisning och lägger desamma till handlingarna.

  • Skånes Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2022 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM).

  • Österlens folkhögskola

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Utökat verksamhetsområde dricks- och spillvatten delar av Smedstorp/Gårdlösa

Kommunen ska bestämma det geografiska område – verksamhetsområde - inom vilket vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Under 2012–2013 byggdes VA-nätet ut i delar av Smedstorp/Gårdlösa. I utbyggnaden tog man höjd för att alla fastigheter skulle ansluta sig frivilligt efterhand. För att säkra att dessa fastigheter i framtiden kan ansluta sig, bör verksamhetsområde inrättas på fastigheterna. Dock kommer fastigheterna ej tvingas koppla in sig förrän deras nuvarande enskilda anläggningar blivit utdömda.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdet.