Artikeln publicerades 18 september 2023

Sammanträde 2023-09-18

Taxor

I stället för en fast årlig avgift, föreslås avgiften för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds livsmedelskontroll efterdebiteras utifrån den faktiska tillsynen. Förändringen är enligt ny avgiftsförordning. Efterhandsdebiteringen medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna innefattar bland annat att det finns en tydlig koppling mellan utförd tillsyn och avgift. Transparensen kring avgifterna ökar och det blir lättare för verksamheterna att förstå hur avgifterna beräknas. Miljöförbundet får en ökad flexibilitet att prioritera miljönytta och styra om tillsynsinsatser utifrån behov, snarare än att tillsynen behöver utföras baserat på inbetalda årsavgifter.

Livsmedelskontrollen sker ofta samtidigt som inspektioner av öl, tobak och liknande produkter. Därför föreslås att efterdebitering införs även för denna tillsyn.

Även taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen föreslås ändras på samma sätt. En förutbestämd avgift tillsammans med en rörlig procentdel baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker, föreslås ersättas med en efterdebiterad taxa baserad på faktisk nedlagd handläggningstid. På så sätt står varje verksamhet för sina kostnader.

Kommunfullmäktige antar samtliga tre förändringar av taxan. Detta tillsammans med de nya nivåerna börjar gälla 1 januari 2024.

Hållbarhetsredovisning 2022

En hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2022 har sammanställts.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Reviderade renhållningsföreskrifter

ÖKRAB, Tomelilla och Simrishamns kommuns gemensamma renhållningsbolag, har reviderat sina föreskrifter. Det är förändringar i lagstiftning om producentansvar, trädgårdsavfall och invasiva arter samt animaliska biprodukter som ligger bakom förändringarna.

Kommunfullmäktige antar de reviderade renhållningsföreskrifterna.

Avgifter allmänna handlingar

Flera kommuner och statligt verk tar numera ut avgift även för allmänna handlingar som skickas via e-post. Förslaget är att införa detta även i Tomelilla kommun enligt nedan:

De första nio sidorna av en kopia på en handling är gratis. Från och med den tionde sidan kostar det 50 kronor och därefter två kronor per sida. Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet, ska det vara möjligt att vid varje beställning sammanlägga denna med tidigare och ta ut avgift utifrån den sammanlagda beställningen. Det innebär att avgift ska tas ut som om det hade varit en stor beställning i stället för flera mindre.

Kommunfullmäktige inför avgifter för allmänna handlingar via e-post enligt förslaget.

Politisk referensgrupp ny skola

Projektering av ny skola i centralorten kommer påbörjas. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en referensgrupp med en ledamot från varje parti ska ingå i denna.

Kommunfullmäktige beslutar att den politiska referensgruppen ska bestå av:

Sara Anheden, Socialdemokraterna

Per Widlund, Vänsterpartiet

Mikael Holmberg, Miljöpartiet

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna

Per-Martin Svensson, Moderaterna

Tobias Högborg, Centerpartiet

Carina Persson, Liberalerna

Carl-Fredrich von Oelreich, Kristdemokraterna

Svar på motion angående förbundsordningar

Sara Anheden, Socialdemokraterna, har lämnat in en motion som rör de olika kommunförbundens förbundsordningar. Socialdemokraterna vill attförbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att det tydligt framgår att förbundsdirektionen själva formerar sitt presidium utifrån överenskommen fördelning mellan kommunerna, samt att förbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att den största oppositionsgruppen i respektive direktion har rätt till en vice ordförandepost.

I förvaltningens utredande svar, anges att kärnfrågan är hur man betraktar vad personerna i direktionerna företräder – sin kommun eller sitt parti. Det menar förvaltningen avgör formerandet. Hela yttrandet går att läsa i kallelsen till detta möte.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande.