Artikeln publicerades 6 november 2023

Sammanträde 2023-11-06

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport för januari – augusti är klart. Prognosen för året visar ett beräknat resultat på 52,1 mnkr vilket är 38,3 mnkr bättre än budget. Detta beror framför allt på att skatteintäkterna har utvecklats mycket mer positivt än vad som var känt när 2023 års budget färdigställdes. Nämnderna går med underskott om 200 000 kronor, vilket ska jämföras med ett befarat underskott på över 16 miljoner kronor vid första delårsrapporten. Handlingsplaner och åtgärder som planerades då, har gett resultat

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Öppna nämndsammanträden

För att kommunens nämnder ska kunna hålla öppna sammanträden som allmänheten kan besöka, måste kommunfullmäktige enligt kommunallagen besluta det.

Nämnden kan dock inte hålla öppet under ärenden där man beslutar i myndighetsärenden eller om man hanterar sekretessuppgifter. Besökare ska också kunna delta ske i mån av plats, skulle lokalen inte räcka till, har den aktuella nämnden rätt att neka fler besökare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens nämnder har rätt att bestämma om man vill ha öppna sammanträden eller inte.

Försäljning av fibernät

Kommunens fibernät har utannonserats till försäljning i en upphandling. Upphandlingen är slutförd och ett vinnande anbud finns.

Kommunfullmäktige beslutar sälja fibernätet till högsta budgivare såsom förvaltningen föreslår. JA

Grävningsreglemente

Gator, parker och annan allmän platsmark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Trafiken ska flyta utan störningar, liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. Därför finns ”Reglemente för grävningsbestämmelser för allmän plats i Tomelilla kommun”.

I stället för att revidera det gamla dokumentet, har ett nytt tagits fram.

Kommunfullmäktige antar det nya reglementet för grävningsbestämmelser på allmän plats.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram har tagits fram. I detta finns viljeinriktningar samlade under fem fokusområden

1 Utbildning och kompetensutveckling

  1. Kultur och fritid
  2. Hälsa och välbefinnande
  3. Inflytande och demokrati
  4. Klimat och miljö

Utifrån programmet ska ungdomsrådet ta fram en handlingsplan med aktiviteter.

Kommunfullmäktige antar programmet.

Svar på motioner

Förstahandskontrakt hyresbostäder särskilt boende och LSS-boende

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna, föreslår att brukare i särskilt boende och LSS- boende ska kunna ha ett förstahandskontrakt med uthyraren istället för ett andrahandskontrakt med kommunen. Motionären påpekar att detta är en rättighetsfråga.

I förvaltningens utredande svar anges att förändra hyresförfarandet inte ger den enskilde något utökat handlingsutrymme än vad som finns idag med ett andrahandskontrakt. Bedömningen är att administrationen och kostnaderna skulle öka genom motionens förslag.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Äldrevård åter i egenregi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna med flera har lämnat in en motion om att verksamheten vid särskilda boendena Valkyrian och Byavångshemmet återgår i kommunal regi i samband med att respektive avtal går ut inom ett par år.

I förvaltningens utredande svar, anges att med nuvarande avtal har vård och omsorgsnämnden haft lägre kostnader för entreprenaderna än om driften skulle i genomförts i egen regi. Förvaltningen menar att motionens förslag kommer att ge ökade kostnader för vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige avslår motionen.