Artikeln publicerades 11 december 2023

Sammanträde 2023-12-11

Partistöd 2024

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna som finns representerade i fullmäktige, ska få.

Kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd 2024 till:

Moderaterna: 121 366 kr
Centerpartiet: 84 244 kr
Liberalerna: 22 374 kr
Kristdemokraterna: 22 374 kr
Socialdemokraterna: 121 366 kr
Vänsterpartiet: 34 748 kr
Miljöpartiet: 22 374 kr
Sverigedemokraterna: 158 488 kr

Tilläggsbudget 2024

Kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget till redan beslutad budget 2024. Detta beror på nya förutsättningar i ekonomin.

Tilläggsbudgeen finns att läsa i kallelsen till detta möte.

Taxor

Flera olika taxor behandlades under mötet:

VA- taxa, införande av taxa för marknadskontroll samt reviderad taxa för handläggning enligt strålskyddslagen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samtliga taxor. Läs dem i kallelse till detta möte.

Styrdokument kris och krisberedskap

Program för arbetet med krisberedskap 2023-2026 samt plan för hantering av kriser och extraordinära händelse, är framtagna.

Kommunfullmäktige antar de två styrdokumenten.

Klimatprogram 2024 -2025

En politisk referensgrupp har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram en klimatfärdplan bestående av en nulägesanalys för klimatprogram 2024–2045, koldioxidbudget 2030 och klimatprogram 2024–2045.

Klimatprogrammet har varit på remissrunda hos kommunens nämnder, bolag, förbund och ungdomsråd. Kommunledningskontoret har även genomfört medborgardialog om programmet. Samtliga ställer sig positiva.

Referensgruppen har diskuterat hur begreppen klimatfärdplan och klimatprogram ska användas fortsättningsvis. Förslaget är att hädanefter endast använda begreppet klimatprogram. Tomelilla klimatprogram 2024–2045 syftar till att redovisa en samlad bild av Tomelilla kommuns långsiktiga arbete och mål på klimatområdet.

Kommunfullmäktige antar klimatprogram 2024-2025.

Detaljplan för Tryde 67:27 m. fl.

Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. Planområdet avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst. Området är ca 2,7 ha och omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är i privat ägo och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. Marken har innehållit Tingvalla danspalats med tillhörande parkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus och eller friliggande villor Den nya bebyggelsen blir en naturlig del av orten där det redan finn samlad bebyggelse.

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen.

Svar på motioner

Kommunens ställningstagande till ”Stärkt återvändandeverksamhet”

Ingrid Berg och Linda Ekelund, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun tar ställning till en skrivning som finns med i regeringens utrednings- och tilläggsdirektiv om ”Stärkt återvändandeverksamhet:

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Motionärerna vill att:

  • kommunfullmäktige redan i detta tidiga skede tydligt tar avstånd från den i motionens andra stycke citerade formuleringen,
  • kommunfullmäktige informerar regeringen att Tomelilla kommun inte har för avsikt att ålägga anställda att informera myndigheter när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

I det fall kommunfullmäktige inte skulle besluta om de två första punkterna, vill Vänsterpartiet att en eventuellt kommande remiss besvaras efter beredning i samråd med samtliga partier i fullmäktige.

I förvaltningens utredande svar anges att kommunen förutsätter att utredningen inte resulterar i att anställda får svårt att följa befintliga lagar.

Om utredningen inför en anmälningsplikt för vissa yrken, bör den gälla för alla yrken inom kommunen för att undvika förvirring och osäkerhet. En anmälningsplikt kan motverka ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapa etiska dilemman för personalen.

Vad gäller punkt två, föreslår förvaltningen att den avslås. Om utredningen leder fram till en ny lag, kan inte kommunen uppmana anställda att bryta mot den.

Vad gäller tredje punkten, är det en hypotetisk fråga. Sannolikt kommer remisstiden då vara så kort att en beredning såsom motionärerna föreslår, inte hinns med.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionens första yrkande med förvaltningens
förslag till yttrande samt avslå motionens andra och tredje yrkande.

Utlåning av sport- och fritidsutrustning

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen startar en utlåningsverksamhet av sport- och fritidsutrustning till kommuninvånarna.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Aktiv fritid

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att kommunen utreder två arbetssätt/modeller kopplade till barns hälsa och fritid: Aktivitet förebygger och After School som ursprungligen kommer från Ängelholms kommun. Skulle utredningen visa att det är möjligt, vill Sverigedemokraterna att båda införs i Tomelilla kommun.

I förvaltningen utredande svar, anges att de bakomliggande syftena i motionärens förslag till stora delar fångas i aktiviteter som nämndernas verksamheter redan genomför eller planerar genomföra.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.