Artikeln publicerades 12 februari 2024

Sammanträde 2024-02-12

Reglemente ekonomistyrning

Tomelilla kommun har valt att ha ett sammantaget reglemente för ekonomistyrning, god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserven (RUR). En översyn bör ske varje mandatperiod, vilket nu har skett.

Hela förslaget till nytt reglemente, finns i kallelsen till sammanträdet.

Kommunfullmäktige antar reglementet.

Reglemente för uppvaktning av anställda och förtroendevalda

Nuvarande reglementet har setts över och uppdaterats.

De största förändringarna är:

  • Gåvan efter 25 års tjänst ändras till efter 20 års tjänst. Värdet höjs från 6000 kr till 8000 kr.
  • Den som slutar eller går i pension uppvaktas med en gåva till ett värde av 2000 kr i stället för 800 kr. Den ges redan efter sex års anställning i stället för nuvarande efter tio års anställning.
  • En anställd som fyller 50 år får inte längre en minnesgåva utan uppvaktas på lämpligt sätt av respektive verksamhet med blomma, tårta eller present till ett mindre värde. Gällande lagstiftning anger att minnesgåva endast kan ges vid födelsedag eller 20/25 års tjänst samt vid avgång eller pension.
  • Förtroendevalda som slutar efter två eller minst tre sammanhängande mandatperioder, får en gåva för 1500 kr respektive 2000 kr i stället för tidigare 500 kr respektive 800 kr.

Kommunfullmäktige antar reglementet.

Antagande av detaljplan för del av Tallen 14

Planområdet omfattar området för Välagården som är beläget längs Gladanleden (Väg 11) och Adelgatan i norra delen av Tomelilla centralort. Planområdet angränsar i sydväst till bostadsbebyggelse i form av småhus, i norr till Norra industriområde och i öster till Välaparken. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga om befintliga byggnader till flerbostadshus.

Grönytor bevaras för att tillgodose tillräckligt med friyta för lek och utevistelse vid bostäderna, samt för att möjliggöra fördröjning och infiltration av regnvatten vid skyfall inom planområdet. För att inte byggnader och omgivande fastigheter ska översvämmas och skadas ställs flera krav.

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande bebyggelsen i Tomelilla centralort. Traditionella material som tegel och puts föreslås på bostadshusen medan komplementbyggnader kan vara i trä.

För att säkerställa att riktvärdena för buller kan uppnås för framtida bostäder, behövs bullerskydd mot Gladanleden. Bullerskyddets längd och höjd ställer krav på gestaltningen och hur den harmonierar med bebyggelseområdet.

In- och utfart begränsas längs Adelgatan till södra delen av planområdet mot Folktandvården för att inte utfarten ska hamna för nära anslutningen till Gladanleden. Möjlighet till in- och utfart finns även vid Fabriksgatan i väster. Övervägande del av parkeringsplatser bör lokaliseras till östra delen av området med anslutning till Adelgatan för att minimera trafiken i bostadsgatorna sydväst om planområdet.

Det centrala och kollektivtrafiknära läget ger mycket goda förutsättningar för hållbart resande. Därför bör prioriteras för cykeltrafik genom att möjliggöra ca 1,9 cykelparkeringsplatser per lägenhet vilket innebär ca 160 cykelplatser. Lämpligen bör stor del av cykelplatserna möjliggöras i cykelförråd.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Svar på motioner

Laddinfrastrukturplan

Claes Melin, Miljöpartiet, Linda Ekelund, Vänsterpartiet och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förvaltningen snarast tar fram en laddinfrastrukturplan för att stärka möjligheten att använda elfordon i Tomelilla.

Kommunfullmäktige säger delvis ja till motionen och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en laddinfrastrukturplan under 2024.

Mobilförbud för förskolepersonal

Sverigedemokraterna vill att familjenämnden utreder möjligheten att förbjuda förskolepersonalen att använda sina privata mobiltelefoner under sin arbetstid med barn, samt att ta fram adekvat sanktion ifall mobilförbudet inte efterlevs. Motionärerna befarar att mobilanvändande ger upphov till bristande uppmärksamhet.

I förvaltningens utredande svar, framgår att personalen använder applikationen Tyra i sitt arbete via mobiltelefon. Tyra är ett kommunikations- och dokumentationsredskap som också föräldrar och vårdnadshavare har tillgång till.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Fruktlundar

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen planerar för och anlägger fruktlundar. Detta, menar motionären, skulle både öka den biologiska mångfalden samt ge invånare och besökare en tillgång till frukt och bär.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen under förutsättning att ekonomiska medel tillskjuts för att täcka både investering och ramförstärkning för kontinuerlig drift.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bostad först

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, föreslår att den beprövade metoden ”Bostad först” undersöks och därefter tas ställning till införande av modellen. Modellen bygger på att personer i hemlöshet först behöver den grundläggande tryggheten som en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv rörande eventuellt missbruk eller psykisk ohälsa.

I förvaltningens utredande svar, anges att det finns ett befintligt pågående arbete med att fånga upp och stödja hemlösa i kommunen. Statsbidrag har sökts för att 2024 göra en kartläggning av hur "Bostad först" skulle kunna fungera i verksamheten, men även för att undersöka alternativa lösningar som andra kommuner valt.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag om att undersöka metoden samt anser den andra delen om att ta ställning till införande, besvarad.