Artikeln publicerades 19 mars 2024

Sammanträde 2024-03-18

Program för informationssäkerhet

Ett program för informationssäkerhet har tagits fram. Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och är nödvändigt för att utföra kommunens grunduppdrag. Information är också av betydande värde för invånare, näringsliv, besökare och forskning. Bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, att information går förlorad, förvanskas eller stjäls.

Kommunfullmäktige beslutar att anta programmet.

Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1

I juni 2014 skickade ett lokalt åkeriföretag in en intresseanmälan om att köpa mark av Tomelilla kommun inom fastigheten Ramsåsa 12:1. Kommunens svar den gången var att området skulle planläggas och först därefter kunde marken säljas.

2017 beslutade kommunfullmäktige att fastställd marktaxa för försäljning av industrimark plus indexuppräkning skulle följas. Inget köp genomfördes då, men nu vill företaget gå vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade nyligen beslut om att sälja marken till företaget till 2017-års taxa enligt kommunfullmäktigebeslutet. Detta överklagades till förvaltningsrätten som delvis gett rätt genom att påpeka att ett sådant avsteg från nu gällande taxa, måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att sälja den aktuella marken till företaget enligt första beslutet med 2017 års taxa.

Svar på motioner

Unga med A-traktor inom vård och omsorg

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen anställer ungdomar inom vård och omsorg för tjänster som kan utföras med den egna A-traktorn.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att man redan nu undersöker hur befintliga projektet ”Ung och omsorgsfull” skulle kunna vidgas så att unga kan utföra en bredare service till äldre. Att använda egna fordon, ser förvaltningen problem med. Dels är det länge sedan hemtjänstens medarbetare använde egna fordon i tjänsten, dels är A-traktorer inte fordon i linje med kommunens övergripande miljömål om att alla fordon som används i verksamheten ska vara fossilfria.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Fler i arbete

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inrättar arbetsmarknadsanställningar där verksamheter och bolag ska ta emot ett förutbestämt antal personer i behov av sysselsättning. Familjenämnden ska kunna begära ersättning från de verksamheter som inte fullgör det de åläggs.

I förvaltningens utredande svar, anges att de yrkade förslagen inte är nödvändiga då behovet redan löses på annat sätt.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.