Artikeln publicerades 20 juni 2024

Sammanträde 2024-06-17

Kommunporträtt 2023

För att uppnå en hållbar framtid, behöver kommunen bidra till att minska klimatpåverkan och minska effekterna av klimatförändringarna samtidigt som det behöver finnas förutsättningar för alla invånares livskvalitet. Munkmodellen bedöms vara ett bra verktyg för att få med alla aspekter och en överblick över vad som behöver fokuseras på framåt.

Med inspiration från Amsterdam, Köpenhamn och en handfull andra städer som har integrerat munkmodellen i sin hållbarhetsredovisning, har 2023 års version arbetats om till ett så kallat kommunporträtt. Tomelilla är därmed först med i Sverige med detta.

Kommunfullmäktige antar kommunporträttet.

Mål för kommunfullmäktige 2025-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dialog med förvaltningen tagit fram förslag på nya mål för kommunfullmäktige.

Strategiområde 1 – Hållbar utveckling

Målområde 1:1 - Invånarnas grundläggande behov tillgodoses med hänsyn till

kommande generationer.

Målområde 1:2 - Utveckling sker med hänsyn till klimat och miljö.

Strategiområde 2 – Delaktighet och egenmakt

Målområde 2:1 - Delaktigheten i samhället är god och invånarna upplever att de kan

påverka sin vardag.

Målområde 2:2 - Livslångt lärande och invånarnas möjlighet till egen försörjning

underlättas.

Strategiområde 3 – Trygghet och hälsa

Målområde 3:1 - Tryggheten är och upplevs som god.

Målområde 3:2 - Förutsättningar ges till god livskvalitet

Kommunfullmäktige antar målen för perioden 2025-2028

Ny samlad F-6-skola i Tomelilla tätort

Under våren 2024 har arkitektbyråerna When!When! och Wingårdhs tagit fram förslag på en masterplan för utveckling av det nya skolområdet i centrala Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • En ny F-6 skola i Tomelilla tätort ska byggas för att omfatta samtliga F-6 elever i tätorten, det vill säga en skola som ersätter såväl Lindesborgsskolan som Byavångsskolan.
 • Nybyggnationer samt renovering av Kastanjeskolan ska göras utifrån den tidplan som presenteras i ärendebeskrivningen.

Beslut har också fattas av kommunstyrelsen om projektet, se protokoll från sammanträde 2024-05-29.

Skattesats 2025

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2025 ska vara oförändrad, 20:61 kronor.

Taxor och avgifter 2025

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2025.

Kommunfullmäktige antar förslaget på taxor och avgifter 2025.

Mål och budget 2025 med plan för 2026-2027

Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till mål och budget 2025 med plan för 2026-2027 med att:

 • fastställa vision och finansiella mål för god ekonomisk hushållning
 • fastställa resultat-och balansbudget för 2025-2027
 • fastställa driftsbudget för 2025
 • fastställa investeringsbudgeten enligt förslag och bilagd projektlista
 • fastställa exploateringsvolymen till att vid varje enskilt tillfälle få uppgå till max 30 mnkr
 • fastställa internräntan för 2025 till 2,5%
 • fastställa att låneramen för 2025 ska vara oförändrad och uppgå till 350 mnkr.
 • fastställa att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • fastställa att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar också göra dessa tillägg:

 • Kultur- och fritidsnämnden får en ramförstärkning på 2,1 mnkr för att trygga arbetet med Goda framtidsutsikter, kulturskolan och fortbildning.
 • Kommunstyrelsen får en ramförstärkning på 0,7 mnkr för arbete med utökad IT-säkerhet enligt NIS2-direktivet.

I budgetbilaga som rör investeringar, beslutar kommunfullmäktige att göra några ändringar:

 • Beredskap – Krisberedskap 2026 ändras till Beredskap – Krisberedskap 2025
 • Oförutsett – fastighetsunderhåll 2025, 2026 och 2027 ändras till Oförutsett – fastighetsinvesteringar 2025, 2026 och 2027
 • Gatubelysning till LED 2025, 2026 och 2027 ändras till Gatubelysning inklusive landsbygdsbelysning till LED 2025, 2026 och 2027

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin ska ta ställning för översiktsplanens aktualitet utifrån ändrade planeringsförutsättningar och ändringar i förhållande till bland annat plan- och bygglagen.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska leda till en större kontinuitet i översiktsplaneringen.

Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsstrategi 2024 – 2028.

Årsredovisningar

Följande årsredovisningar 2023, behandlades av kommunfullmäktige:

Energikontor Syd

Kommuninvest

Sydöstra Skånes samarbetskommitté

AV Media Skåne

Inera AB

Österlens folkhögskola