Artikeln publicerades 9 november 2023

Sammanträde 2023-04-12

Årsredovisning Tomelilla kommun 2022

Kommunens resultat 2022, är 57,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är att både skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än vad prognoserna visade när budget 2022 beslutades – 48,8 miljoner i resultatet kommer härifrån.

För hela kommunkoncernen, är resultatet plus 60,8 miljoner kronor.

Utöver det ekonomiska resultatet, är årsredovisningen också ett bokslut över hur kommunens verksamheter lyckats i sitt uppdrag och sin service till invånare och företag. Av de 30 verksamhetsmål som funnits för 2022, har 20 uppfyllts helt, sex delvis och fyra inte. De tre finansiella målen är samtliga uppfyllda. Därmed bedöms kommunen uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen samt att överföra resultat inom barn- och utbildning enligt gällande huvudprincip per skola och förskola.

Revidering av kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål och indikatorer för 2023 har sedan tidigare antagits, men revideras nu.

Förvaltningen har bedömt målen i relation till rådande ekonomiska situation och bedömt att de är fortsatt relevanta. Vissa justeringar har gjorts i relation till den programförklaring Alliansen redogjorde för i samband med att kommunens gemensamma mål och budget antogs i november 2022.

Kommunstyrelsens mål för 2023 är efter beslut:

 • Tomelilla tillvaratar och utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
 • Hållbarhet och samarbete genomsyrar hela förvaltningen.
 • Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är
  utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.
 • Invånare, näringsliv och besökare ska känna hög servicegrad och gott bemötande i
  kontakterna med Tomelilla kommun.
 • Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.
 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras.
 • Tomelilla ska upplevas som en trygg kommun.

Till dessa hör också ett antal indikatorer.

Taxa kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden vill höja av avgiften till kulturskolan med 30 kr per termin.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja kulturskolans terminsavgift med 30 kronor.

Uppföljning särskilt uppdrag från kommunfullmäktige

Familjenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden gavs av kommunfullmäktige i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med att öka nätverkande och kontakter med föräldrar.

En redovisning av detta har lämnats till kommunstyrelsen från nämnderna. Denna finns att läsa i sin helhet i kallelsen till detta möte.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje år följs kommunens systematiska arbetsmiljöarbete följas upp. Uppföljningen ska säkerställa att kommunen som arbetsgivare lever upp till föreskrifterna om systematiska
arbetsmiljöarbete. Resultatet är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år och kan leda till förbättringar av arbetssätt eller andra åtgärder.

Några sammanfattande punkter:

• Arbetsmiljö i samverkan fungerar över lag mycket bra.
• Kollegiala samspelet som skapar tillit och trygghet är mycket väl fungerande.
• Arbetsplatsträffar behöver till viss del ses över för att uppfylla sitt syfte.

I förvaltningsövergripande handlingsplan för 2023, finns aktiviteter som syftar till att utveckla arbetsplatsträffar och arbetet mot kränkande särbehandling.

Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna och anta handlingsplanen.

Natur- och parkprogram

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns
översiktsplan. Planförslaget har utarbetats av samhällsbyggnadsverksamheten och ersätter kommunens nuvarande naturvårdsprogram.

Syfte med natur- och parkprogrammet är:

• att det ska vara ett strategiskt dokument där kommunen tar ställning till hur arbetet med naturvård, kulturmiljö och parker och grönstruktur ska bedrivas.
• att redovisa en karta över grönstrukturen och dess utveckling i hela kommunen med fördjupningar kring tätorterna.
• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv.

Kommunstyrelsen beslutar att natur- och parkprogrammet ska gå vidare till granskningssteget.

Detaljplan del av Tallen 14

Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 (Välagården vid Gladanleden/Adelgatan) 2020. Den nya fastighetsägaren önskade bygga om befintlig byggnad till bostäder och komplettera med ytterligare bostäder och en ny detaljplan behövde då tas fram.

Detaljplanen var ute på samråd i september 2022. Efter samråd har fastighetsägaren bestämt sig för att endast bygga om befintliga byggnader till bostäder. 82 lägenheter planeras.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna detaljplanen för granskning.

Reviderad integrationsstrategi

Integrationsstrategin beskriver på ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med inriktning mot nyanlända. I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser.

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på webben. Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet förändrats.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade integrationsstrategin.

Upphävande av riktlinjer för kameraövervakning

Gällande riktlinjer för kameraövervakning behöver ses över för att vara aktuella och överensstämma med gällande lagstiftning. Rutiner för kamerabevakning bör kunna ersätta dessa politiskt beslutade riktlinjer och hanteras på tjänstepersonsnivå. Detta för att snabbt kunna göra förändringar i dokumenten utifrån till exempel lagändringar.

Kommunstyrelsen beslutar upphäva riktlinjerna, som ersätts med rutin för kameraövervakning.

Svar på motion om Klimatkommunerna

Sara Anheden, Socialdemokraterna, Linda Ekelund, Vänsterpartiet och Claes Melin, Miljöpartiet, vill att kommunen ansöker om en så kallad observatörsroll i föreningen Klimatkommunerna.

Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med föreningens arbetssätt och få inblick i föreningens arbete innan beslut tas om att bli medlemmar. Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med klimatarbetet på det lokala planet. Det huvudsakliga syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen erbjuder utbildningsinsatser för kommuners klimatarbete och driver en rad olika projekt.

I förvaltningens utredande svar anges att observatörsrollen innehas under max 1 års tid varefter ansökan görs om ett eventuellt medlemskap. Kraven för medlemskap är att kommunen kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser, sätter upp mål och har en handlingsplan för att
minska utsläppen samt informerar om arbetet till nätverket.

Förvaltningen ser att kommunen i arbetet med klimatfärdplan är på väg att uppfylla kriterierna för ett medlemskap och att det därför kan vara en god idé att ansöka om en observatörsroll.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt förvaltningens svar.