Artikeln publicerades 15 augusti 2023

Sammanträde 2023-05-31

Tertialrapport 1

Årets första uppföljning för de tre inledande månaderna, är klar. Den ekonomiska prognosen för 2023 är ett resultat på 25,5 miljoner kronor, vilket är 10,9 bättre än vad som angetts i budgeten. Det beror främst på förbättrade prognoser av skatteintäkter och pensionskostnader.

Kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden prognostiserar dock ett underskott på totalt 16,2 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar med en budget i balans. De nämnder som har ett befarat underskott, ska upprätta en handlingsplan som redovisas för kommunstyrelsen.

Hela rapporten finns att läsa i kallelsen till detta sammanträde.

Löneöversyn 2023

Inför årets löneöversyn, beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta medel motsvarande 2 320 462 kr enligt Kommunal 1 125 kr/medlem och övriga 3,0%.

Uppföljning intern kontroll

Kommunstyrelsens interna kontrollplan följs upp för årets första tertial.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen.

Ny modell för bygglovs- och mättaxa

En konsult har fått i uppdrag av Tomelilla kommun att genomföra en översyn av bygglovverksamheten varav bygglovstaxan var en del av uppdraget. Förvaltningen har arbetat fram ett nytt taxeförslag med utgångspunkt från Sveriges kommuner och regioners underlag där taxan återspeglar nedlagd tid och en genomsnittlig handläggningskostnad.

Det nya förslaget ger en mer rättvisande taxa som grundar sig på bygglovsenhetens faktiska kostnader. Den är också rättvisande mot kund då man betalar för nedlagd tid. Grannkommunerna i sydöstra Skåne har sedan tidigare övergått till denna taxemodell. Tomelilla kommuns taxa kommer vara i nivå med dessa kommuners.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan för bygglov och mät och att den ska börja gälla från och med 1 juli 2023. Taxan ska årligen justeras med PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Finansiering familjecentralen

Familjecentralen i Tomelilla har under bildandet finansierats med medel från sociala investeringsfonden. Nu behövs andra medel för driften.

Kommunstyrelsen beviljar familjenämnden 1,1 miljoner kronor ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader för att finansiera uppstart och drift av familjecentralen 2023. Medlen täcker lokal- och personalkostnader.

Tillägg i delegeringsregler för kommunstyrelsen

Vid tre olika ärendeformer inom planeringsområdet, föreslås beslutanderätten flyttas från kommunstyrelsen som helhet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det gäller beslut om:

 • planbesked
 • godkänna detaljplan för granskning
 • betydande miljöpåverkan

Syftet är att skapa en snabbare beslutsprocess för de som väntar på besked.

Kommunstyrelsen beslutar att till delegationsreglerna, lägga till kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutsorgan för de tre ärendeformerna.

Mål och budget för 2024

En rad ärenden kopplade till nästa års budget behandlades.

Tidplan

Kommunstyrelsen beslutar att förskjuta tidplanen för kunna fånga så säkra prognoser som möjligt i budgeten. Under kommunfullmäktiges sammanträde 11 december kommer beslut om budget 2024 och mål för 2025-2026 att tas.

Budgetremiss

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på budgetremiss för kommunstyrelsen samt förslag på mål för kommunstyrelsen för 2024.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna budgetremiss för 2024 samt anta preliminära
mål för kommunstyrelsen för år 2024.

Dessa är:

Hållbar utveckling

 • Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.
 • Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
 • Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är
  utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.

Delaktighet och egenmakt

 • Invånare, näringsliv och besökare ska känna hög servicegrad och
  gott bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.
 • Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.

Trygghet och hälsa

 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras
 • Tomelilla ska upplevas som och vara en trygg kommun.

Budgetremissen hittar du i kallelsen till detta möte på denna webbsida.

Skattesats

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktigen en oförändrad skattesats om 20, 61 kronor.

Taxor och avgifter

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 2024.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för 2024.

Plantaxa

Ny modell för taxor kopplade till planärenden har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta plantaxan.

VA taxa

Österlen VA önskar höja brukningstaxan samt förändra fördelningen mellan fasta och rörliga brukningskostnader.

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Österlen VA för revidering med anledning att investeringen gällande renoveringen av Granebo vattenverk inte blir av 2024.

Deltagande på distans på nämndssammanträden

Frågan om nämndsledamöter kan delta på digitalt på distans under sammanträden, har utretts. Särskilda skäl bör finnas för att inte närvara på plats.

Kommunstyrelsen beslutar att det är ordföranden i respektive nämnden som vid varje särskilt fall beslutar när det råder särskilda skäl och medverkan på distans kan ske.

Samverkansavtal Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Sydöstra Skånes samarbetskommitté har tagit fram förslag på reviderat samverkansavtal. Förändringarna handlar om samverkans syfte och roll samt administrationen kring kommitténs sammanträden.

Kommunstyrelsen beslutar anta samverkansavtalet.

Samarbetsöverenskommelse mellan Tomelilla kommun och Polisen

En överenskommelse kring samarbete mellan kommunen och polismyndigheten har tagits fram för åren 2023-24, tillsammans med medborgarlöfte rörande k. Samarbetsöverenskommelsen reglerar hur samverkan ska se ut. Medborgarlöftet fokuserar på satsningar på ungdomar och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön och gäller specifikt lokalpolisområde Ystad och Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsöverenskommelsen och medborgarlöftet.

Ny bostadsförsörjningsstrategi

Kommunen ska varje mandatperiod anta nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet med kommunens bostadsförsörjningsstrategi är att skapa förutsättningar för invånarna att leva i goda bostäder, både genom nyproduktion och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen fungerar som underlag till arbetet med översiktsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny bostadsförsörjningsstrategi.

Stiftelser och fonder

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i mars förvaltningen i uppdrag att utreda om de stiftelser som kommunen förvaltar bör och kan avvecklas. Efter mycket hjälp av förvaltningshandläggare och länsassessor vid Länsstyrelsen i Skånes förvaltningsjuridiska enhet, har förvaltningen kommit vidare i ärendet.

Innan stiftelser och fonder kan avregistreras, måste de först registreras hos länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att registrera och avregistrera:

 • Stiftelsen Skolsamfonden
 • Stiftelsen Samfonden för planterings- och försköningsändamål
 • Stiftelsen Sociala samfonden
 • Stiftelsen Barnsamfonden
 • Stiftelsen Tryde
 • Stiftelsen Anders Perssons donationsfond

Kommunstyrelsen beslutar också att registrera Stiftelsen Frihemsfonden samt att därefter ansöka om upphörande, samt lägga ner den ideella föreningen Iris Hanssons fond.

Riktlinjer kommunens fordon

Nya riktlinjer för kommunens fordonsflotta har tagits fram. I denna anges att fordonen ska vara anpassade efter verksamheternas behov och göra minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för Tomelilla kommuns fordon med en redaktionell ändring.

Initiativärende

Sara Anheden, Socialdemokraterna vill att en särskild prövning tillämpas vid tillsättning av administrativa tjänster i kommunens verksamheter.

Förvaltningen har utrett ärendet och anger bland annat:

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun med tillitsbaserad styrning. Med stöd av denna läggs större tonvikt vid löpande uppföljning utifrån medborgarperspektiv. Innan tjänster tillsätts bör alltid en särskild anställningsprövning, för samtliga tjänster, göras för att säkerställa att den aktuella tillsättningen skapar värde för medborgarna. Hänsyn bör också tas till att Tomelilla, oavsett sin storlek, ska tillhandahålla samma service som en större kommun. I det perspektivet har kommunen en relativt sett liten administration.

I september infördes, utöver ovanstående, också en rutin som innebär att en särskild prövning ska göras om tjänsten ska tillsättas eller inte

Under perioden 2021-2023 har antalet administrativa tjänster totalt inom kommunen minskat med en årsarbetare, från 32,5 till 31,5. Detta kan jämföras med att kommunen totalt hade 732 tillsvidareanställda 2021 och 746 tillsvidareanställda 2022. Ökningen har skett främst inom stöd och omsorg samt skolan det vill säga vår kärnverksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar besvara nämndinitiativet med förvaltningens yttrande.

Uppföljning särskilda uppdrag

Fyra särskilda uppdrag från kommunfullmäktige som gavs i samband med budgetbeslutet för 2023, följdes upp.

Dessa var

 • utreda möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i kommunens ytterområden
 • säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator och platser
 • studiero och trygghet i skolan
 • utbytesplan för kommunorganisationens fordon till fossilfria och bästa miljöklass

Vad gäller de tre första, beslutar kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna. Vad gäller den sistnämnda, beslutar kommunstyrelsen godkänna förslaget till utbytesplan såsom förvaltningen föreslagit.

Uppföljningen av samtliga uppdrag finns att läsa i kallelsen till detta möte.

Årsredovisningar

Sex årsredovisningar för år 2022 behandlades under mötet.

 • Leader Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

 • Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

 • Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till årsredovisning samt att resultatet fördelas enligt avtal.

 • Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avgåenderedovisningen samt slutredovisning och lägger desamma till handlingarna.

 • Skånes Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2022 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM).

 • Österlens folkhögskola

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

Utökat verksamhetsområde dricks- och spillvatten delar av Smedstorp/Gårdlösa

Kommunen ska bestämma det geografiska område – verksamhetsområde - där vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.

Under 2012–2013 byggdes VA-nätet ut i delar av Smedstorp/Gårdlösa. I utbyggnaden tog man höjd för att alla fastigheter skulle ansluta sig frivilligt efterhand. För att säkra att dessa fastigheter i framtiden kan ansluta sig, bör verksamhetsområde inrättas på fastigheterna. Dock kommer fastigheterna ej tvingas koppla in sig förrän deras nuvarande enskilda anläggningar blivit utdömda.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktig att fastställa verksamhetsområdet.

Begäran om planbesked för Brösarp 44:1

Brösarps Gästgiveri AB har ansökt om planbesked för att bygga ut sin verksamhet inom fastigheten Brösarp 44:1. Gällande plan tillåter idag bostad och en ny måsta tas fram för att annan byggnation ska kunna ske.

Kommunstyrelsen beslutar lämna positivt planbesked till sökande för Brösarp 44:1 för utbyggnad av Brösarps Gästgiveri AB

Svar på motion angående förbundsordningar

Sara Anheden, Socialdemokraterna, har lämnat in en motion som rör de olika kommunförbundens förbundsordningar. Socialdemokraterna vill attförbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att det tydligt framgår att förbundsdirektionen själva formerar sitt presidium utifrån överenskommen fördelning mellan kommunerna, samt att förbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att den största oppositionsgruppen i respektive direktion har rätt till en vice ordförandepost.

I förvaltningens utredande svar, anges att kärnfrågan är hur man betraktar vad personerna i direktionerna företräder – sin kommun eller sitt parti. Det menar förvaltningen avgör formerandet. Hela yttrandet går att läsa i kallelsen till detta möte.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande.