Artikeln publicerades 9 november 2023

Sammanträde 2023-08-20

Hållbarhetsredovisning 2022

En hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2022 har sammanställts.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. Hela redovisningen finns att läsa i kallelsen till detta möte.

Initiativärende integrationsrådet

2015, när det kom många flyktingar till Tomelilla, startade kommunen ett integrationsråd med fem politiker. Rådet hade bland annat till uppgift att följa migrations- och integrationsområdet, ha en dialog med andra aktörer inom området samt bevaka integrationsaspekter inom kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna vill nu att integrationsrådet läggs ner eftersom kommunens arbetsmarknadsenhet har liknande uppdrag. Frågorna faller därmed politiskt på familjenämnden.

Kommunstyrelsen beslutar att integrationsrådet läggs ner från 1 september 2023.

Reviderade renhållningsföreskrifter

ÖKRAB, Tomelilla och Simrishamns kommuns gemensamma renhållningsbolag, har reviderat sina föreskrifter. Det är förändringar i lagstiftning om producentansvar, trädgårdsavfall och invasiva arter samt animaliska biprodukter som ligger bakom förändringarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade renhållningsföreskrifterna.

Avgifter allmänna handlingar

Flera kommuner och statligt verk tar numera ut avgift även för allmänna handlingar som skickas via e-post. Förslaget är att införa detta även i Tomelilla kommun enligt nedan:

De första nio handlingarna är gratis. Från och med den tionde, kostar det 50 kronor och därefter två kronor per handling. Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet, ska det vara möjligt att vid varje beställning sammanlägga denna med tidigare och ta ut avgift utifrån den sammanlagda beställningen. Det innebär att avgift ska tas ut som om det hade varit en stor beställning i stället för flera mindre.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införa avgifter för allmänna handlingar via e-post enligt förslaget.

Taxor miljöförbundet

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds taxor för 2024 ska fastställas.

Istället för en fast årlig avgift, föreslås avgiften för livsmedelskontroll efterdebiteras utifrån den faktiska tillsynen. Förändringen är enligt ny avgiftsförordning. Efterhandsdebiteringen medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna innefattar bland annat att det finns en tydlig koppling mellan utförd tillsyn och avgift. Transparensen kring avgifterna ökar och det blir lättare för verksamheterna att förstå hur avgifterna beräknas. Miljöförbundet får en ökad flexibilitet att prioritera miljönytta och styra om tillsynsinsatser utifrån behov, snarare än att tillsynen behöver utföras baserat på inbetalda årsavgifter.

Livsmedelskontrollen sker ofta samtidigt som inspektioner av öl, tobak och liknande produkter. Därför föreslås att efterdebitering införs även för denna tillsyn.

Även taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen föreslås ändras på samma sätt. En förutbestämd avgift tillsammans med en rörlig procentdel baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker, föreslås ersättas med en efterdebiterad taxa baserad på faktisk nedlagd handläggningstid. På så sätt står varje verksamhet för sina kostnader.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta miljöförbundets nya taxor. Dessa börjar gälla 1 januari 2024.

Revisorernas granskning av LSS-verksamheten

Revisorerna har granskat vård- och omsorgsnämndens LSS-verksamhet med fokus på kvalitet, planering samt kompetensförsörjning.

Revisorerna bedömer att det finns brister i kommunens kompetensförsörjningsarbete. Detta då revisorerna menar att den nuvarande planeringen och arbetet inte fullt ut kan säkerställa det framtida behovet av arbetskraft och alternativa arbetssätt i verksamheterna och på så sätt kunna trygga kompetensförsörjningen.

Förvaltningen menar att den förvaltningsövergripande kompentensförsörjningsplanen omfattar hela Tomelilla kommun och ska brytas ner på verksamhetsnivå. Den följs bland annat upp genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, utvecklings- och medarbetarsamtal. Karriärutveckling styrs genom kvalitetssäkrad rekryteringsrutin samt att det i vår rutin för medarbetarsamtal styrs hur utvecklingen för varje medarbetare tas fram.

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionen enligt förvaltningens svar samt att vård- och omsorgsnämnden tagit fram en kompetensförsörjningsplan för sitt område. Hela granskningen och hela svaret finns att läsa till kallelsen till detta möte på denna webbsida.

Planbesked

Fastighetsägarna till Brösarp 59:4, i västra utkanten av Brösarp i angränsning till riksväg 19 och 9, vill förtäta det så kallade gamla vägstationsområdet. Man har tecknat avtal med Region Skåne gällande att planlägga och möjliggöra en ny vårdcentral.

Dessutom är tanken att även andra verksamheter så som specialistläkarmottagning, apotek och andra centrumverksamheter ska rymmas inom området som även är tänkt att möjliggöras för bostäder. Även Österlenbryggarna som huserar mitt i området ska fortsatt kunna finnas kvar i området på något sätt om inte annan lokalisering önskas.

För att kunna göra detta, krävs planbesked från kommunen samt i förlängningen en ny detaljplan.

Planbesked och ny detaljplan behövs också för fastigheterna Balder 5, 6 och 7. Fastigheterna ligger i centrala delen av Tomelilla centralort ca 350 meter från Tomelilla station. Området angränsar Banmästaregatan i väster, Långgatan i söder och Odengatan i öster.

Fastighetsägarna Österlenhem AB och TIAB bedömer att befintliga byggnader inom Balder 6 och 7 på Banmästaregatan 15 och 16 är undermåliga och ersättas med nya byggnader. Fastighetsägarna för dialog med den del av kommunen som är hyresgäst idag om lokaler men även hyreslägenheter kan vara aktuella. Österlenhems befintliga bostadsbestånd inom Balder 5 är tänkt att bevaras.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked samt tillväxt- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för båda områdena. Planavtal ska tas fram.

Planbeställarna och exploatörerna förväntas bekosta framtagandena av detaljplanerna, utredningar och underlag som behövs samt genomförande av detaljplanerna.

Återkallande av planuppdrag

Österlenhem inkom i januari 2017 om begäran om ny detaljplan för att möjliggöra fler bostäder genom förtätning av fastigheterna Fjolner 32 och 34. På Österlenhems begäran har planarbetet legat vilande i förmån för andra projekt. Då förtätningsprojektet inte längre är aktuellt har Österlenhem begärt att avtalet avbryts.

2009 beslutade kommunstyrelsen att i ta fram förslag till ny detaljplan för att möjliggöra en camping och stugby med mera i anslutning till Tosselilla. Någon detaljplan blev aldrig genomförd och beställarna önskar återkalla sin begäran.

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla båda planuppdragen.