Artikeln publicerades 9 november 2023

Sammanträde 2023-10-18

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport för januari – augusti 2023 är klart. Prognosen för året visar ett beräknat resultat på 52,1 mnkr vilket är 38,3 mnkr bättre än budget. Detta beror framför allt på att skatteintäkterna har utvecklats mycket mer positivt än vad som var känt när 2023 års budget färdigställdes. Nämnderna går med underskott om 200 000 kronor, vilket ska jämföras med ett befarat underskott på över 16 miljoner kronor vid första delårsrapporten. Handlingsplaner och åtgärder som planerades då, har gett resultat

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Kommunstyrelsen beslutar också att ge VA-huvudmannen i uppdrag att redovisa vilka investeringar som är klara, påbörjade och vilka som inte kommer i gång och varför. Samt vilka som huvudmannen lämnat klartecken att starta upp. Redovisning ska ske på kommunstyrelsen i december 2023.

Öppna nämndssammanträden

För att kommunens nämnder ska kunna hålla öppna sammanträden som allmänheten kan besöka, måste kommunfullmäktige enligt kommunallagen besluta det.

Nämnden kan dock inte hålla öppet under ärenden där man beslutar i myndighetsärenden eller om man hanterar sekretessuppgifter. Besökare ska också kunna delta ske i mån av plats, skulle lokalen inte räcka till, har den aktuella nämnden rätt att neka fler besökare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att kommunens nämnder har rätt att besluta om man vill ha öppna sammanträden eller inte.

Hastighetspåminnare Brösarp och Onslunda

Genom ett så kallat ordförandeinitiativ, föreslår kommunstyrelsens ordförande att skyltar som visar och påminner om rätt hastighetsbegränsning ska köpas in och placeras i Brösarp och Onslunda, om tillstånd ges. Det finns idag ett tillstånd från Trafikverket gällande Onslunda och tillstånd för Brösarp är sökt. Samhällsbyggnadsverksamheten väntar på att elbolag ska godkänna anslutningspunkter i båda byarna.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska anlägga hastighetspåminnare i Brösarp och Onslunda om Trafikverket ger de tillstånd som behövs. Samhällsbyggnadsnämnden blir kompenserad för kostnader.

Ny riktlinjer för brottsförebyggande arbete

Svenska kommuner måste sedan 1 juli 2023 enligt lag arbeta brottsförebyggande. Kommunen ska bland annat genomföra en lägesbild och se över behovet av brottsförebyggande åtgärder. Nya riktlinjer för det brottsförebyggande arbetet har tagits fram.

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare antagit en ny organisation för det lokala brottsförebyggande rådet, Lokala Brå.

Grävningsreglemente

Gator, parker och annan allmän platsmark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Trafiken ska flyta utan störningar, liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. Därför finns ”Reglemente för grävningsbestämmelser för allmän plats i Tomelilla kommun”. I stället för att revidera det gamla dokumentet, har ett nytt tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta det nya reglementet för grävningsbestämmelser på allmän plats.

Försäljning av laddstolpe Gustavs torg

2015-2016 arbetade kommunen med att få fram laddstolpar för placering på var kommunal mark i någon av tätorterna nära samhällsservice eller större besöksmål. En snabbladdare placerades vid Svampakorset och de semisnabbladdarna vid station och Gustafs torg i Tomelilla, Smedstorps station, Skåne Tranås och Brösarps torg.

Teknikutvecklingen går snabbt framåt och aktuella laddstolpar är inte utrustade med någon ny modern teknik.

Kommunen har efterfrågat eventuellt intresse från andra aktörer om övertagande av laddstolparna. Ingen aktör har dock visat något intresse av att betala något för ett övertagande.

En möjlig lösning vad gäller laddstolpen vid Gustavs torg, har dock framkommit. Kraftringen energi AB erbjuder sig att tillsammans med Sparbanken Skåne ta över den då man driver ett gemensamt projekt.Kraftringen energi AB har tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten tagit fram ett avtalsförslag som innebär att Kraftringen energi AB ska betala en engångsavgift om en 1 krona samt en årlig avgift på 1 krona. Kraftringen energi AB har enligt avtalsförslaget rätt att ta betalt för användning av laddstolpen.

Kommunstyrelsen beslutar att sälja laddstolpen på Gustavs torg för 1 krona till Kraftringen energi AB samt ingå det avtal som tagits fram.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram har tagits fram. I detta finns viljeinriktningar samlade under fem fokusområden

1 Utbildning och kompetensutveckling

2. Kultur och fritid

3. Hälsa och välbefinnande

4. Inflytande och demokrati

5. Klimat och miljö

Utifrån programmet ska ungdomsrådet ta fram en handlingsplan med aktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta programmet.

Försäljning lokstall

Företaget Bo Ohlsson vill köpa det kulturhistoriskt värdefulla gamla lokstall som idag finns på parkeringen till företagets varuhus. Företaget ser en möjlighet att skapa en användning för byggnaden i samband med sin expansion och ombyggnation av området.

Lokstallet har värderats till 500 000 kronor av mäklare.

Kommunstyrelsen beslutar att sälja lokstallet med del av del av fastigheten Tomelilla 237:9 till Bo Ohlsson för 500 000 kronor.

Detaljplaner

Ny detaljplan för Duvan 26 och 31 i centrala Tomelilla har färdigställt.

Kommunstyrelsen beslutar anta planen.

Det finns stora möjligheter att utveckla inom och kring stationsområdet i Tomelilla i samband med att viadukten över järnvägen är tänkt att rivas och Gladanleden byggs om. Förändringar på och kring stationsområdet kan ge möjlighet för förtätning av såväl bostäder som centrumändamål i stationsnära läge.

Inför rivningen av viadukten så har Trafikverket påbörjat förarbetet införplaneringen som påbörjas 2024. För att ligga i fas med Trafikverket bör kommunen därför påbörja arbetet med hur stationsområdet kan utvecklas och en ny detaljplan behöver därför tas fram.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för stationsområdet.

Exploateringsavtal Tryde 67:27 med flera

Kommunen står inför att anta detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (”Tingvalla”) vars syfte är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus och eller friliggande villor i Tryde eke.

Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan Tomelilla kommun och exploatören som ska tecknas innan detaljplanen antas.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att reglera exploatörens åtaganden och kostnader för genomförande av detaljplanen, samt kommunens åtagande för anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till planområdet.

Avtalet reglerar även marköverlåtelser parterna emellan.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet.

Planbesked

Fastighetsägaren till Renen 1:9 i Onslunda har kommit in med en begäran om planbesked för att ta bort prickmark och bestämmelse om gemensam parkering inom sin fastighet. Detta för att möjliggöra eventuell byggnation och att möjliggöra att hela fastigheten kan användas som enskilt bostadsändamål.

För detta ska vara möjligt, krävs att ny detaljplan tas fram eller att gällande detaljplan ändras.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Renen 1:9.

Återkallande av planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla planuppdrag för följande fastigheter:

Tomelilla 10 norra

Östra industriområdet

Norra industriområdet

Gjuteriet 4

Kvarteret Flundran.

Skäl för återkallandena hittar du i handlingarna i kallelsen till mötet på denna webbsida.

Svar på motioner

Förstahandskontrakt hyresbostäder särskilt boende och LSS-boende

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna, föreslår att brukare i särskilt boende och LSS- boende ska kunna ha ett förstahandskontrakt med uthyraren istället för ett andrahandskontrakt med kommunen. Motionären påpekar att detta är en rättighetsfråga.

I förvaltningens utredande svar anges att förändra hyresförfarandet inte ger den enskilde något utökat handlingsutrymme än vad som finns idag med ett andrahandskontrakt. Bedömningen är att administrationen och kostnaderna skulle öka genom motionens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Äldrevård åter i egenregi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna med flera har lämnat in en motion om att verksamheten vid särskilda boendena Valkyrian och Byavångshemmet återgår i kommunal regi i samband med att respektive avtal går ut inom ett par år.

I förvaltningens utredande svar, anges att med nuvarande avtal har vård och omsorgsnämnden haft lägre kostnader för entreprenaderna än om driften skulle i genomförts i egen regi. Förvaltningen menar att motionens förslag kommer att ge ökade kostnader för vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.