Artikeln publicerades 23 november 2023

Sammanträde 2023-11-22

Partistöd 2024

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna som finns representerade i fullmäktige, ska få.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd 2024 enligt:

Moderaterna: 121 366 kronor
Centerpartiet: 84 244 kronor
Liberalerna: 22 374 kronor
Kristdemokraterna: 22 374 kronor
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 121 366 kronor
Vänsterpartiet: 34 748 kronor
Miljöpartiet de gröna: 22 374 kronor
Sverigedemokraterna: 158 488 kronor

Internbudget och tilläggsbudget 2024

Kommunstyrelsen beslutar anta sin internbudget för 2024. Den totala ramen om 83 558 miljoner kronor fördelas enligt:

Kommundirektören (kommunledningskontorets verksamhet): 67 613 miljoner kronor

SÖRF och Miljöförbundet: 13 129 miljoner kronor

Politisk verksamhet: 2 816 miljoner kronor

Kommunstyrelsen beslutar också föreslå kommunfullmäktige att besluta om en tilläggsbudget till redan beslutad budget 2024 beroende på nya förutsättningar.

Både internbudget och tilläggsbudget finns att läsa i den publicerade kallelsen till detta möte.

VA- taxa, införande av taxa för marknadskontroll samt reviderad taxa för handläggning enligt strålskyddslagen

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxorna.

Program för arbetet med krisberedskap 2023-2026 samt plan för hantering av kriser och extraordinära händelse

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta två styrdokument kopplade till kris och krisberedskap.

Klimatprogram 2024 -2025

En politisk referensgrupp har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram en klimatfärdplan bestående av en nulägesanalys för klimatprogram 2024–2045, koldioxidbudget 2030 och klimatprogram 2024–2045.

Klimatprogrammet har varit på remissrunda hos kommunens nämnder, bolag, förbund och ungdomsråd. Kommunledningskontoret har även genomfört medborgardialog om programmet. Samtliga ställer sig positiva.

Referensgruppen har diskuterat hur begreppen klimatfärdplan och klimatprogram ska användas fortsättningsvis. Förslaget är att hädanefter endast använda begreppet klimatprogram. Tomelilla klimatprogram 2024–2045 syftar till att redovisa en samlad bild av Tomelilla kommuns långsiktiga arbete och mål på klimatområdet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta klimatprogram 2024-2025 med tillägget att det ska vara vägledande.

Upphandling av el- och energiavtal

Tomelilla kommuns el- och energiavtal går ut 31 december 2024 och därför behöver ett nytt avtal upphandlas. Även Österlen VA AB:s anläggningar kommer ingå i avtalet.. Beslut behöver tas både gällande vilken inköpsmodell samt miljömodell som ska ligga till grund för upphandlingen.

Upphandlingen kommer avropas från Addas ramavtal (SKR). Volymen beräknas bli ungefär 7 500 000 kWh per år.

Kommunstyrelsen beslutar att välja finansiell successiv prissäkring som inköpsmodell och fossilfri el som miljömodell som underlag inför kommande upphandling.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn är förvaltningens styrdokument i arbetsmiljöarbetet. Vid uppföljningen av 2022 års systematiska arbetsmiljöarbete, beslutade kommunstyrelsen att arbetsmiljöpolicyn skulle uppdateras.

I det uppdaterade dokumentet, är ansvarsfördelningen förtydligad. Det ska finnas verksamhetsnära arbetsmiljömål och arbetsmiljöarbetet i förvaltningen ska ha fokus på friskfaktorer.

Kommunstyrelsen beslutar anta arbetsmiljöpolicyn.

Måltidsriktlinjer

Kommunens kostverksamhet Måltidsverkstan har tagit fram förslag till nya måltidsriktlinjer. Riktlinjerna uppdateras en gång per mandatperiod eller oftare vid behov. Inriktningen är ”Tillsammans gör vi måltiden till en hållbar god upplevelse för alla sinnen”.

Kommunstyrelsen beslutar anta måltidsriktlinjerna.

Detaljplan för Tryde 67:27 m. fl.

Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. Planområdet avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst. Området är ca 2,7 ha och omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är i privat ägo och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. Marken har innehållit Tingvalla danspalats med tillhörande parkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus och eller friliggande villor Den nya bebyggelsen blir en naturlig del av orten där det redan finn samlad bebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Svar på återremiss gällande revisorernas granskning av LSS-verksamheten

Kommunstyrelsen har tidigare besvarat kommunrevisionens granskning av LSS-verksamheten (sammanträde 30 augisti). Revisionen önskade därefter en komplettering pch återremitterade ärendet till kommunstyrelsen. I förvaltningens utredande svar, förtydligas förvaltningens arbete med kompetensförsörjning samt hur det tillitsbaserade förhållningssättet fungerar i styrningen.

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisionen med förvaltningens underlag.

Svar på motioner

Aktiv fritid

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att kommunen utreder två arbetssätt/modeller kopplade till barns hälsa och fritid: Aktivitet förebygger och After School som ursprungligen kommer från Ängelholms kommun. Skulle utredningen visa att det är möjligt, vill Sverigedemokraterna att båda införs i Tomelilla kommun.

I förvaltningen utredande svar, anges att de bakomliggande syftena i motionärens förslag till stora delar fångas i aktiviteter som nämndernas verksamheter redan genomför eller planerar genomföra.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Utlåning av sport- och fritidsutrustning

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen startar en utlåningsverksamhet av sport- och fritidsutrustning till kommuninvånarna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Kommunens ställningstagande till ”Stärkt återvändandeverksamhet”

Ingrid Berg och Linda Ekelund, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun tar ställning till en skrivning som finns med i regeringens utrednings- och tilläggsdirektiv om ”Stärkt återvändandeverksamhet:

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Motionärerna vill att:

  • kommunfullmäktige redan i detta tidiga skede tydligt tar avstånd från den i motionens andra stycke citerade formuleringen
  • kommunfullmäktige informerar regeringen att Tomelilla kommun inte har för avsikt att ålägga anställda att informera myndigheter när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

I det fall kommunfullmäktige inte skulle besluta om de två första punkterna, vill Vänsterpartiet att en eventuellt kommande remiss besvaras efter beredning i samråd med samtliga partier i fullmäktige.

I förvaltningens utredande svar anges att kommunen förutsätter att utredningen inte resulterar i att anställda får svårt att följa befintliga lagar.

Om utredningen inför en anmälningsplikt för vissa yrken, bör den gälla för alla yrken inom kommunen för att undvika förvirring och osäkerhet. En anmälningsplikt kan motverka ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapa etiska dilemman för personalen.

Vad gäller punkt två, föreslår förvaltningen att den avslås. Om utredningen leder fram till en ny lag, kan inte kommunen uppmana anställda att bryta mot den.

Vad gäller punkt tre, menar förvaltningen att det en hypotetisk fråga. Sannolikt kommer remisstiden då vara så kort att en beredning såsom motionärerna föreslår, inte hinns med.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens förslag till svar.