Artikeln publicerades 20 december 2023

Sammanträde 2023-12-20

Reglemente för ekonomistyrning

Tomelilla kommun har valt att ha ett sammantaget reglemente för ekonomistyrning, god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserven (RUR). En översyn bör ske varje mandatperiod, vilket nu har skett.

Hela förslaget till nytt reglemente, finns i kallelsen till sammanträdet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för ekonomistyrning med några redaktionella ändringar.

Personalförmån

Kommunstyrelsen beslutar att öka friskvårdsbidraget till 2000 kr per år och medarbetare samt att samtliga medarbetare ska erbjudas gratis kaffe/te från den 1 januari 2024. Finansiering sker inom befintlig ram.

Reglemente för uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Tomelilla kommun

Nuvarande reglementet har setts över och uppdaterats.

De största förändringarna är:

  • gåvan efter 25 års tjänst ändras till efter 20 års tjänst. Värdet höjs från 6000 kr till 8000 kr.
  • Den som slutar eller går i pension uppvaktas med en gåva till ett värde av 2000 kr i stället för 800 kr. Den ges redan efter sex års anställning i stället för nuvarande efter tio års anställning.
  • En anställd som fyller 50 år får inte längre en minnesgåva utan uppvaktas på lämpligt sätt av respektive verksamhet med blomma, tårta eller present till ett mindre värde. Gällande lagstiftning anger att minnesgåva endast kan ges vid födelsedag eller 20/25 års tjänst samt vid avgång eller pension.
  • Förtroendevalda som slutar efter två eller minst tre sammanhängande mandatperioder, får en gåva för 1500 kr respektive 2000 kr i stället för tidigare 500 kr respektive 800 kr.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för uppvaktning av anställda och förtroendevalda.

Nytt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne

Regionens patientnämnd ska bland annat stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den hälso- och sjukvård som ges av kommuner.

I maj i år sa Patientnämnden Skåne upp avtalen med alla skånska kommuner om att bedriva patientnämndsverksamhet. Syftet var att omförhandla ersättningsnivån.

Sedan dess har Patientnämnden Skåne haft en dialog med Skånes Kommuners strategiska nätverk för hälsa, social välfärd och omsorg. Denna dialog har landat i att nätverket rekommenderar alla skånska kommuner att teckna ett nytt avtal om patientnämndsverksamhet då nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet.

Genom avtalet åtar Patientnämnden i Region Skåne sig att åt Tomelilla kommun bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag.

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtalet.

Samarbetsavtal vattenvård Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Avtalet utgör grunden för det fortsatta samarbetet med genomförande av olika vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder inom Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Nuvarande avtal upphör vid kommande årsskifte.

Samarbetsavtalet ingås mellan parterna:

  • Simrishamns kommun
  • Tomelilla kommun
  • Sjöbo kommun
  • Ystads kommun
  • Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun ska ingå samarbetsavtalet.

Ansökan om räntefritt lån – Svenstorps idrottsförening

Svenstorps idrottsförening har ansökt om ett räntefritt lån för att kunna investera i en robotgräsklippare. Svenstorps IF vill göra denna investering för att dra ner på sina kostnader för bränsle, spara på miljön från utsläpp som deras nuvarande maskin orsakar och för att spara på personalkostnader.

Svenstorps IF ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 125 000 kronor. 20 000 kronor går föreningen själv in med.

Kommunstyrelsen beviljar ett räntefritt lån om 125 000 kronor.

Svar på motion om laddinfrastrukturplan

Claes Melin, Miljöpartiet, Linda Ekelund, Vänsterpartiet och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förvaltningen snarast tar fram en laddinfrastrukturplan för att stärka möjligheten att använda elfordon i Tomelilla.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en laddinfrastrukturplan under 2024.

Svar på motion angående mobilförbud för förskolepersonal

Sverigedemokraterna vill att familjenämnden utreder möjligheten att förbjuda förskolepersonalen att använda sina privata mobiltelefoner under sin arbetstid med barn, samt att ta fram adekvat sanktion ifall mobilförbudet inte efterlevs. Motionärerna befarar att mobilanvändande ger upphov till bristande uppmärksamhet.

I förvaltningens utredande svar, framgår att personalen använder applikationen Tyra i sitt arbete via mobiltelefon. Tyra är ett kommunikations- och dokumentationsredskap som också föräldrar och vårdnadshavare har tillgång till.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.