Artikeln publicerades 12 februari 2024

Sammanträde 2024-01-24

Planeringsförutsättningar för budget 2025 med plan för 2026-2027

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om planeringsförutsättningar för nästkommande års budet med tillsammans med en plan för de två åren därefter.

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) analyser kring den samhällsekonomiska utvecklingen samt skattunderlagsprognos.

Budgeten för verksamhetsår 2025 samt plan för 2026-2027 behandlas i kommunfullmäktige den 17 juni 2024. Nämnderna ska lämna remissyttranden senast den 15 april 2024. Dessa yttranden är underlag för de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål samt remittera dem till nämnderna för yttrande med svar senast 15 april 2024.

Ansökan om bidrag eller räntefritt lån till Spjutstorpsbadet

Spjutstorps idrottsförening har ansökt om att i första hand erhålla ett bidrag och i andra hand få möjlighet till ett räntefritt lån för att sätta upp ett staket kring Spjutstorpsbadet.

Miljöförbundet har ålagt Spjutstorps idrottsförening att sätta upp ett staket kring Spjutstorpsbadet. Det innebär en kostnad på ungefär 100 000 kronor enligt den offert som föreningen hämtat in. Dessa medel har föreningen svårt att själva få fram.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån på 75 000 kronor till Spjutstorps idrottsförening för att investera i ett staket kring Spjutstorpsbadet.

Exploateringsavtal detaljplan del av Tallen 14

Kommunen står inför att anta detaljplan för del av Tallen 14. Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av ett exploateringsavtal mellan Tomelilla kommun och exploatören. Det ska tecknas innan detaljplanen kan antas.

Exploateringsavtalet reglerar exploatörens exploateringsåtaganden och kostnader för genomförande av detaljplanen och kommunens åtagande avseende anläggningar på allmän platsmark i anslutning till planområdet.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet.

Antagande av detaljplan för del av Tallen 14

Planområdet omfattar området för Välagården som är beläget längs Gladanleden (Väg 11) och Adelgatan i norra delen av Tomelilla centralort. Planområdet angränsar i sydväst till bostadsbebyggelse i form av småhus, i norr till Norra industriområde och i öster till Välaparken. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga om befintliga byggnader till flerbostadshus.

Grönytor bevaras för att tillgodose tillräckligt med friyta för lek och utevistelse vid bostäderna, samt för att möjliggöra fördröjning och infiltration av regnvatten vid skyfall inom planområdet. För att inte byggnader och omgivande fastigheter ska översvämmas och skadas ställs flera krav.

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande bebyggelsen i Tomelilla centralort. Traditionella material som tegel och puts föreslås på bostadshusen medan komplementbyggnader kan vara i trä.

För att säkerställa att riktvärdena för buller kan uppnås för framtida bostäder, behövs bullerskydd mot Gladanleden. Bullerskyddets längd och höjd ställer krav på gestaltningen och hur den harmonierar med bebyggelseområdet.

In- och utfart begränsas längs Adelgatan till södra delen av planområdet mot Folktandvården för att inte utfarten ska hamna för nära anslutningen till Gladanleden. Möjlighet till in- och utfart finns även vid Fabriksgatan i väster. Övervägande del av parkeringsplatser bör lokaliseras till östra delen av området med anslutning till Adelgatan för att minimera trafiken i bostadsgatorna sydväst om planområdet.

Det centrala och kollektivtrafiknära läget ger mycket goda förutsättningar för hållbart resande. Därför bör prioriteras för cykeltrafik genom att möjliggöra ca 1,9 cykelparkeringsplatser per lägenhet vilket innebär ca 160 cykelplatser. Lämpligen bör stor del av cykelplatserna möjliggöras i cykelförråd.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Tallen 14.

Svar på motioner

Anläggande av fruktlundar

Sara Anheden, Socialdemokratena, föreslår att kommunen planerar för och anlägger fruktlundar. Detta, menar motionären, skulle både öka den biologiska mångfalden samt ge invånare och besökare en tillgång till frukt och bär.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen under förutsättning att ekonomiska medel tillskjuts för att täcka både investering och ramförstärkning för kontinuerlig drift.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen

Bostad först

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, föreslår att den beprövade metoden ”Bostad först” undersöks och därefter tas ställning till införande av modellen. Modellen bygger på att personer i hemlöshet först behöver den grundläggande tryggheten som en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv rörande eventuellt missbruk eller psykisk ohälsa.

I förvaltningens utredande svar, anges att det finns ett befintligt pågående arbete med att fånga upp och stödja hemlösa i kommunen. Statsbidrag har sökts för att 2024 göra en kartläggning av hur "Bostad först" skulle kunna fungera i verksamheten, men även för att undersöka alternativa lösningar som andra kommuner valt.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag om att undersöka metoden samt att anse den andra delen om att ta ställning till införande, besvarad.