Artikeln publicerades 28 februari 2024

Sammanträde 2024-02-28

Åtgärder med anledning av genomlysning Österlen VA

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade våren 2023 att låta genomföra en genomlysning av Österlen VA i syfte att klargöra kommunens ekonomi i förhållande till sitt lagstadgade ansvar att ordna vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Detsamma beslutades i Simrishamns kommun, bolagets andra ägare.

Efter att en rapport färdigställts, ger kommunstyrelsen nu en rad uppdrag åt förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden, bolagets huvudman.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:

  • tillsammans med Simrishamns kommun se över ägardirektiv och bolagsordning och återkomma med förslag på ändringar senast 1 augusti 2024
  • tillsammans med Simrishamns kommun ta fram förslag på nytt samarbetsavtal samt driftsavtal för reglering av Österlen VA:s uppdrag.
  • generellt genomföra VA-utredningens intentioner.

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att:

  • i egenskap av huvudman inrätta en roll som VA-strateg som finansieras av VA-kollektivet, gärna i samarbete med Simrishamns kommun.
  • ta fram en långsiktig drifts-, underhålls- och förnyelseplan för samtliga anläggningar
  • ta fram förslag på en differentierad VA-taxa
  • generellt genomföra VA-utredningens intentioner

Avtal Österlens vattenråd

Kristianstads, Hörby, Simrishamns och Tomelilla kommun ska ingå nytt samarbetsavtal med Österlens vattenråd. Det medför att kommunerna tillsammans med vattenrådet kan arbeta systematiskt och effektivt med vattenfrågor

Den årliga summan till vattenrådet är 110 500 kronor per år under perioden 2024 – 2027.

Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1

I juni 2014 skickade ett lokalt åkeriföretag in en intresseanmälan om att köpa mark av Tomelilla kommun inom fastigheten Ramsåsa 12:1. Kommunens svar den gången var att området skulle planläggas och först därefter kunde marken säljas.

2017 beslutade kommunfullmäktige att fastställd marktaxa för försäljning av industrimark plus indexuppräkning skulle följas. Inget köp genomfördes då, men nu vill företaget gå vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade nyligen beslut om att sälja marken till företaget till 2017-års taxa enligt kommunfullmäktigebeslutet. Detta överklagades till förvaltningsrätten som delvis gett rätt genom att påpeka att ett sådant avsteg från nu gällande taxa, måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja den aktuella marken till företaget enligt första beslutet med 2017 års taxa.

Svar på motioner

Unga med A-traktor inom vård och omsorg

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen anställer ungdomar inom vård och omsorg för tjänster som kan utföras med den egna A-traktorn.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att man redan nu undersöker hur befintliga projektet ”Ung och omsorgsfull” skulle kunna vidgas så att unga kan utföra en bredare service till äldre. Att använda egna fordon, ser förvaltningen problem med. Dels är det länge sedan hemtjänstens medarbetare använde egna fordon i tjänsten, dels är A-traktorer inte fordon i linje med kommunens övergripande miljömål om att alla fordon som används i verksamheten ska vara fossilfria.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Fler i arbete

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inrättar arbetsmarknadsanställningar där verksamheter och bolag ska ta emot ett förutbestämt antal personer i behov av sysselsättning. Familjenämnden ska kunna begära ersättning från de verksamheter som inte fullgör det de åläggs.

I förvaltningens utredande svar, anges att de yrkade förslagen inte är nödvändiga då behovet redan löses på annat sätt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.