Artikeln publicerades 11 april 2024

Sammanträde 2024-04-10

Årsredovisning 2023

Kommunens resultat för år 2023 är 59,9 miljoner kronor, vilket är drygt 46 miljoner kronor högre än budgeterat. I resultatet ingår orealiserade vinster i värdepapper på 6,6 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår därmed till 53,3 miljoner kronor.

Kommunens bolag och förbund har däremot en negativ budgetavvikelse på drygt 18 mnkr. Detta beror främst på en nedskrivning i Österlenhem AB, där utgifterna för nybyggnation i Brösarp överstiger marknadsvärdet. Resultatet i kommunkoncernen uppgår därför till knappt 42,5 mnkr.

Det höga resultatet i kommunen beror främst på att skatteintäkter och bidrag ökat betydligt mer än Sveriges kommuner och regioners prognos visade. Ett högt resultat stärker det egna kapitalet och bidrar därmed till en hög självfinansieringsgrad av investeringarna.

Kommunens verksamheter har också enligt kommunfullmäktiges beslut genomfört effektiviseringar som, trots prisökningar på varor och tjänster, har påverkat kommunens kostnadsutveckling positivt. Totalt har nämnderna en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr.

Av kommunfullmäktiges övergripande sex mål, bedöms fyra vara helt uppfyllda, ett delvis och ett inte uppfyllt.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Kommunstyrelsens budgetremiss mål och budget 2025 med plan för 2026-2027

En budgetremiss har tagits fram för vidare process och beslut.

Kommunstyrelsen beslutar anta budgetremissen för budget 2025 med plan för 2026-
2027, inklusive förslag på investeringar och taxor.

Vattentjänstplan 2024-2026

Alla kommuner ska ha en vattentjänstplan som beskriver den långsiktiga planeringen av kommunens leverans av vatten och avlopp.

Förvaltningen har tillsammans med Österlen VA tagit fram ett förslag på vattentjänstplan.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att förslaget läggs ut för samråd. Kommunstyrelsen beslutar också delegera det senare granskningsbeslutet av planen till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

E-arkiv

Tomelilla kommun är sedan tidigare med i ett större projekt rörande e-arkiv - SkånEarkiv. Tillsammans med en rad skånska kommuner och med ledning av Lund, finns en samverkan om ett gemensamt e-arkiv för kommunens handlingar.

Eftersom fler kommuner nu är intresserade av att gå med i projektet, behöver samverkansavtalet uppdateras.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna det nya avtalet.

Försäljning av laddstolpar

Kommunens publika laddstolpar för elfordon, har sedan en tid varit till salu.

Kommunstyrelsen beslutar att sälja laddstolparna placerade vid Tomelilla station, Brösarps torg, Skåne Tranås Gästgivarevägen, Smedstorps station och Svamparondellen för totalt 25 000 kr till E.ON Drive Infrastruktur Sweden.

Årsredovisningar

Följande årsredovisningar behandlades på sammanträdet:

  • Österlenhem AB
  • Tomelilla industriaktiebolag
  • ÖKRAB
  • Österlen VA AB
  • Ystad- Österlenregionens miljöförbund
  • Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
  • SYSAV
  • Kommunassurans
  • Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
  • Leader Sydöstra Skåne

Samtliga återfinns i kallelsen till detta sammanträde som du hittar på denna webbsida. Beslut runt varje enskild årsredovisning, finns i protokollet.

Svar på motioner

Allmänhetens frågestund

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår i en motion att allmänheten tillåts ställa frågor till kommunfullmäktiges företrädare vid kommunfullmäktigesammanträden.

I sitt utredande svar, konstaterar förvaltningen att ”allmänhetens frågestund” redan finns i många kommuner. Om även Tomelilla ska öppna upp för detta, behöver möjligheten läggas in i kommunfullmäktiges beslutade arbetsordning. Förvaltningen bör få i uppdrag att ta fram ett förslag på ny arbetsordning med ett övergripande regelverk för frågestunder. Med anledning av detta bör motionen delvis bifallas.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen.

Utökad rätt till förskola

Sara Anheden och Anders Throbäck, båda Socialdemokraterna, föreslår att barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa ska få vistas i förskolan minst 20 timmar i veckan i stället för som i nuläget maximalt 15 timmar.

Förvaltningen har utrett förslaget och menar att barn mellan 3 och 5 år, kan utvecklas väl av en utökad vistelsetid i förskolan då det gynnar språkutvecklingen. De minsta barnens största behov är mer av omsorgskaraktär.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Idrottskola

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att Tomelilla kommun undersöker möjligheten att tillsammans med RF SISU Skåne och kommunens föreningar arrangera idrottsskolor i syfte att öka barn och ungas aktiviteter på fritiden.

I förvaltningens utredande svar, anges att träffar och dialog med det lokala föreningslivet har skett och att arbete med att öka ungas aktiva fritid, pågår.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att verksamheten utformar aktiviteter efter tidigare dialoger/möten med föreningar och ungdomar.